zgradaOSNIVANJE 

Vlada Republike Srpske na 97. sjednici 11.01.2013.g. donijela je odluku o osnivanju Javne ustanove "VODE SRPSKE" .  

DJELOKRUG RADA

Javna ustanova "VODE SRPSKE" je javna ustanova koja upravlja vodama, javnim vodnim dobrom, kao i hidrotehničkim objektima i sistemima, rijekama, potocima, jezerima, na način propisan zakonom, na teritoriji Republike Srpske u skladu sa odredbama Zakona o vodama i drugim odgovarajućim propisima.

  • organizuje rad i funkcionisanje vodoprivrede na oblasnom i riječnom slivu, kao i rad kancelarija vodnih uprava sliva (VUS),
  • predlaže dugoročne i srednjorocne planove i programe razvoja vodoprivrede,
  • stara se o obezbjeđenju potrebnih sredstava i utvrduje nacin njihovog korištenja,
  • prati realizaciju planova i programa razvoja vodoprivrede,
  • vrši kontrolu namjenskog korištenja sredstava
  • predlaže visinu stopa naknada,
  • predlaže godišnji program radova i finansijski plan
  • predlaže kriterijume i mjerila za usmjeravanje i rasporedivanje sredstava,
  • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine..

ORAGANIZACIJA 

Javna ustanova "VODE SRPSKE" organizovana je sistematizacijom radnih mjesta krozSema sektori sajt

- Direktor - Milan Kikić, dipl. ek.

- Sektor za upravljanje ORS Save 

       - odjeljenje za upravljanje vodnim dobrom, zaštitom od voda i nadzor nad hid. teh. objektima
       - odjeljenja za zaštitu i korišćenje voda, izdavanje vodnih akata i RVIS 
                  - odsjek za navodnjavanje
       - Podsektor plavno područje Save
       - Podsektor plavno područje Semberije i Posavine
       - Podsektor plavno područje Ivanjsko Polje
    

- Sektor za upravljanje ORS Trebišnjice 

       - Odjeljenje za pripremu i obradu vodnih akata, obračun i prikupljanje v.n.
       - Odjeljenje za upravljanje vodnim dobrom, zaštitu od voda, zaštitu i korišćenje voda
         nadzor nad hid. objektima

- Sektor za ekonomsko pravne poslove 

        - odjeljenje za pravne i opšte poslove
- odjeljenje za prikupljanje i praćenje vodnih naknada
        - odjeljenje za finansijsko računovodstvene poslove

- Područne kancelarije 

       - Područna kanelarija  Banja Luka
       - Područna kancelarija Doboj
       - Područna kancelarija Prijedor
       - Područna kancelarija Zvornik
       - Područna kancelarija Višegrad

 

ORS - oblasni riječni sliv

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 8 posjetilaca i nema članova online