OBAVJEŠTENJE O ODRŽAVANJU JAVNIH RASPRAVA (NACRTI PLANOVA UPRAVLJANJA ORS RIJEKE SAVE I TREBIŠNJICE I NACRTI IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU)

 

 

ObavjeRaspraveObavje2

 

1. Istočno Sarajevo 13.07.2017.g Skupština Grada I. Sarajevo 11. časova

2. Trebinje 14.07.2017.g. Sala Hidroelektrana na Trebišnjici 10 časova

3. Bijeljina 18.07.2017.g Sala skupštine grada Bijeljina 11 časova

4. Banja Luka 20.07.2017.g. Sala Privredne Komore RS u 11 časova

 

Ovaj dio zvanične internet stranice JU "VODE SRPSKE" napravljen je sa ciljem dodatnog informisanja i uključivanja javnosti u proces izrade Planova upravljanja ORS slivovima rijeka Save i Trebišnjice, kao i Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu planova upravljanja. Obzirom da su navedeni dokumenti u određenim radnim verzijama već bili izloženi i prezentovani neposredno u jednom krugu kroz javne rasprave, kao i kroz elektronske medije i web servise ove Ustanove i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Cilj ovih aktivnosti jeste da se prije propisane forme usvajanja sprovedu predviđene procedure javnog oglašavanja i prezentovanja Planova i Izvještaja

- Plan upravljanja Oblasnim riječnim slivom-distriktom rijeke Save Republike Srpske

- Plan upravljanja Oblasnim riječnim slivom-distriktom rijeke Trebišnjice Republike Srpske

- Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja ORS Save

- Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Plana upravljanja ORS Trebišnjice

WaterDrope Copy

 

 

 Preuzimanje nacrta - Planova upravljanja

Naziv dokumenta /document name 

Preuzmi download1 pdf 

 Nacrt plana upravljanja oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Save Republike Srpske  Nacrt_RBM_plana
 Nacrt plana upravljanja oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Trebišnjice Republike Srpske  Nacrt_RBM_plana


 Preuzimanje nacrta - Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu 

Naziv dokumenta /document name 

Preuzmi  download1 pdf

 Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu  plana upravljanja ORS (distriktom) rijeke Save Republike Srpske  Nacrt_IzvjSPUŽS_plana
 Nacrt izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu  plana upravljanja ORS (distriktom) rijeke Trebišnjice Republike Srpske   Nacrt_IzvjSPUŽS_plana

 

 

Prateći dokumenti

Naziv dokumenta /document name 

Preuzmi ORS Sava pdf

download1

Preuzmi ORS Trebišnjica pdf

download1

 Opšte karakteristike ORS
 Opšte karatkeristike ORS Sava  Opšte karatkeristike ORS Trebišnjice
 Karakterizacija površinskih voda
 Karakterizacija PV  Karakterizacija PV
 Podzemne vode  
 Podzemne vode
 Zaštićena područja  Zastićena područja  Zastićena područja
 Analiza Pritisaka  Analiza pritisaka  Analiza pritisaka
 Monitoring površinskih voda  Monitoring PV  Monitoring PV
 Značajna pitanja upravljanja  Znacajna pitanja uprav.  Znacajna pitanja uprav.
 Ocjena stausa i procjena rizika za površnske vode  Ocjena statusa i proc.riz.  Ocjena statusa i proc.riz.
 Ciljevi zaštite životne sredine za površinske vode i izuzeci  
 Ekonomske analize korištenja vode  Ekonomske analize
 Program mjera  Program mjera  Program mjera
 Integraciona pitanja vezana za zaštitu kvanliteta i kvantiteta voda
 Integraciona pitanja
 
 Plan učešća javnosti  Plan učešća javnosti   Plan učešća javnosti
 Literatura  Literatura  

 

Komentari

Sve komentare, sugestije i prijedloge u vezi sa sadržajem/dokumentima na ovoj stranici možete dostaviti Javnoj ustanovi putem kontakta JU "Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina ili putem email-a .

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.   (ORS Save)

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.       (ORS Trebišnjice)

 

WaterDrope karta Copy

 

WaterDrope Copy

O Planovima

Donošenjem novog Zakona o vodama Republike Srpske (Sl. gl. RS broj 50/06) započeo je razvoj pravnog i institucionalnog okvira upravljanja vodama Republike Srpske na principima i u skladu sa zahtjevima politike i prava Evropske unije (EU), u prvom redu u skladu sa EU Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC),i za nju vezanih direktiva ali i sa drugim propisima EU.

Okvirna direktiva o vodama (ODV) predviđa zaštitu svih voda (površinskih i podzemnih), upravljanje vodama na nivou oblasnog riječnog sliva – distrikta, obuhvata sve uticaje na vode, postizanje dobrog stanja voda u određenom vremenskom roku, uvođenje ekonomske analize korištenja voda, te aktivnije uključivanje javnosti u izradu Plana upravljanja vodama.

Politika upravljanja vodama određuje se kako propisima, tako i osnovnim planskim dokumentom – Strategijom integralnog upravljanja vodama koja je u Republici Srpskoj donešena za period 2015. – 2024. godine.

Prema Zakonu o vodama Republike Srpske (ZoV RS) upravljanje vodama se sprovodi na integralan način i obuhvata zaštitu voda, korištenje voda, zaštitu od štetnog djelovanja voda i uređenje vodotoka i drugih voda. ZoV RS ima za cilj smanjenje zagađenja voda, postizanje dobrog stanja i sprečavanje degradacije voda, postizanje održivog korištenja, osiguranje pravičnog pristupa vodama, podsticanje društvenog i privrednog razvoja, zaštitu ekosistema, smanjenje rizika od poplava i drugih štetnih uticaja voda, kao i uključivanje javnosti u donošenje odluka koje se odnose na vode.

U skladu sa članom 26. ZoV-a RS, Javna ustanova "VODE SRPSKE" priprema Plan upravljanja ORS rijeke Save i Plan upravljanja ORS rijeke Trebišnjice u RS u cilju provođenja Zakona o vodama, poštujući donesene planske dokumente, kao što je Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske i drugi planski dokumenti Republike Srpske. Prema usvojenoj Strategiji, donošenje Plana upravljanja vodama očekuje se krajem 2016. godine.

Jelena Vićanović, e‐mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Nebojša Nikolić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Prateći dokumenti (karte)

 KARTE  Oblasni riječni sliv Save
  Karta01_PolozajORSSaveRS
Karta12_LokacijeIgrVT  Karta17_IndustrijZag  Karta26_Jako izmjenje i vj VT
  Karta02_Podslivovi  Karta13_PodzemneVode  Karta18_OpterBPK5 Karta27_GW_Hemstatus
  Karta04_Reljef Karta14_Zas.Podrucja  Karta19_OptereN  Karta28_GW_KvantiStatus
Karta05_SrednjeGod.Padavi
 Karta15_SanitarneZone  Karta20_OpterecP  Karta30_BuduciInfraobjekti
 Karta06_SrednjeTemp Karta16a_PPOV_2015  Karta21_HidroloskePromj
 Karta07_Geologija Karta16b_PPOV_2021  Karta22_Monitoring
 Karta08_ZemPokrivac Karta16c_PPOV_2027  Karta23_EkoloskiStatusVT
 Karta09_KorisZemljista
Karta16d_PPOV_2033  Karta24_HemijskiStatusVT
 Karta10_AboitickiTipovi_VT Karta16e_PPOV_2039 Karta 25 UkupanStatus SW

 

 Water drop

 

 

 

Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za Planove upravljanja ORS   

U toku je procedura izrade Strateških procjena uticaja na životnu sredinu i to:

- Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan upravljanja Oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Save Republike Srpske
- Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za plan upravljanja Oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Trebišnjice Republike Srpske

 Prethodne aktivnosti na izradi plana upravljanja

U okviru Zadatka 2 Projekta “Jačanje kapaciteta u sektoru voda” (IPA 2011), od strane Delegacije Evropske Unije u BiH angažovani Izvođač, EPTISA Servicios de Ingenieria S.L, je izradio materijale za pripremu nacrta Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom rijeke Save Republike Srpske. Poštujući Programom radova Projekta planirane aktivnosti, ali i dijelove Uredbe o načinu učešća javnosti u upravljanju vodama (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 35/07), Javna ustanova “Vode Srpske” Bijeljina, kao korisnik Projekta, objavljuje prethodno navedene radne materijale sa pratećim dokumentima, kako bi se javnost upoznala sa sadržajem istih i istovremeno imala priliku da da svoje komentare na pripremljeni materijal

 

 

 

 

 

 

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 47 posjetilaca i nema članova online