Područne kancelarije podslivova

- Kancelarija (Banja Luka, Prijedor, Doboj i Zvornik , sektor za upravljanje vodama ORS Trebišnjica Trebinje)

kancelarije

 Područna kancelarija Doboj

Od 01.05.2002. godine zvanično je počela sa radom kancelarija Vodne uprave sliva rijeke Bosne za područje Republike Srpske u Doboju u okviru Republičke direkcije za vode RS. Smještena je u ulici Vojvode Mišića br. 22 – naselje ''Stari grad''.

Sistematizacijom su predviđena tri radna mjesta i to: rukovodilac kancelarije, viši stručni saradnik za zaštitu životne sredine i stručni saradnik.

- Djelokrug rada kancelarije

Kancelarija vrši prikupljanje podataka i formiranje baze podataka za područje sliva rijeke Bosne u RS koje obuhvata slijedeće opštine: Doboj, Teslić, Derventa, Modriča, Brod, Šamac, Petrovo, Vukosavlje, Istočno Sarajevo, Pale, Sokolac, Han Pijesak, Trnovo, Osmaci, Šekovici … (Službeni glasnik RS br. 9/2000).

Konačni cilj Projekta organizacije vodoprivrednog menadžmenta na nivou sliva, jeste neposredno korištenje i zaštita voda od zagađenja i informisanje javnosti o radu i ciljevima rada Kancelarije, a posebno prikupljanje podataka u cilju smanjenja zagađenja iz koncentrisanih izvora i to iz komunalnih ispuštanja (domaćinstava), industrijskih i koncentrisanih ispuštanja od poljoprivrede, prikupljanje podataka o zagadivanjima iz rasutih izvora, sprovođenje saradnje na slivu, prevencija zagađenja i drugo.

Rad Kancelarije je potpuno otvoren za predstavnike lokalne vlasti kao i za javnost, dakle potpuno otvoren za sve zainteresovane koji žele da učestvuju u radu i doprinesu ostvarivanju ciljeva poboljšanja korišćenja i kvaliteta vode i njenoj zaštiti od zagađivanja, odnosno očuvanju raspoloživih resursa u skladu sa zakonskim propisima.

Da bi ovaj cilj bio ostvaren, poseban akcenat daje se na:

  • Edukaciji i obuci radnika Kancelarije

  • Uspostavljaju se kontakti sa predstavnicima lokalnih vlasti svih opština koje se nalaze na teritoriji sliva rijeke Bosne

  • Uspostavljaju se kontakti sa svim organizacijama (vladinim i nevladinim) na podrucju sliva

  • Uspostavljaju se kontakti sa svim korisnicima ili zagadivacima (postojecim i potencijalnim) na teritoriji sliva

  • Javnost se upoznaje o ciljevima, odnosno radom Kancelarije

  • Započinje se proces usaglašavanja potreba i planova

  • Započinje se identifikacija postojeceg stanja na slivu, a time i po opštinama

  • Aktivno se ucestvuje u ocjeni postojećeg stanja u oblasti vodoprivredne problematike

  • Aktivno se učestvuje u usaglašavanju postojećih planova razvoja na nivou sliva i kreiranju buduće politike rješavanja te problematike.

Očito je da se radi o procesu koji ce trajati određeni niz godina, dok Kancelarija institucionalno ne ojača da može preuzeti sve navedene poslove.

Za obuku radnika u I fazi rada bila je zadužena holandska konsultantska firma "HASKONING", koju je angažovala Evropska Zajednica u okviru sufinansiranja projekta institucionalnog jačanja sektora voda u RS i FBiH.

Za obuku radnika u II fazi rada zadužena je finska konsultantska firma "PLANCENTAR", koju je, takođe, angažovala Evropska Zajednica u okviru sufinansiranja projekta institucionalnog jačanja sektora voda u RS i FBiH.

Okosnica našeg daljeg rada biće saradnja sa rukovodiocima iz onih oblasti koje su bliske našim aktivnostima, kao što su urbanizam, planiranje i komunalna infrastruktura, industrija itd

- Kancelarija Banja Luka

- Kancelarije Prijedor

- Kancelarija Zvornik

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 57

Juče 96

Ove sedmice 437

Ovog mjeseca 2189

Ukupno 123177083

Trenutno je 37 posjetilaca i nema članova online