logo

 

  VodeSrpske          Savska baner        Hidprognoza

  

 Javni GIS preglednik VODE SRPSKE (u izradi)                                                   Sava  GIS GeoPORTAL                                               Hidrološka prognoza (sliv Une i Sane) samo za int. up.

 

Vodni informacioni sistem RS (RVIS) -

U sklopu projekta „River Basin Management Programme, Bosnia and Herzegovina“ (Europaid/114088/D/SV/BA), koji je finansiran od strane Evropske unije, a definisan je ugovorom broj 2003/72-947, započeto je uspostavljanje Informacionog sistema voda (ISV) Bosne i Hercegovine i Vodnog informacionog sistema Republike Srpske (VIS).
GIS baza podataka predstavlja jednu od ključnih komponenti u funkcionisanju cjelokupnog Informacionog sistema voda (ISV). Struktura prostornih i atributnih podataka smještenih u bazu, bazira se na kompromisu struke i informatičkih (GIS) mogućnosti.
Informacioni sistem voda je dizajniran u skladu sa entitetskim "Zakonima o vodama" i preporukama EU, te kroz niz direktiva i propisa, posebno „Evropske okvirne direktive o vodama“ i potreba struke. Uspostava tematskih informacijskih centara za vode u Bosni i Hercegovini ima za cilj podršku u upravljanju vodama u svim njegovim segmentima: planiranju, istraživanju, projektovanju, izgradnji, održavanju, praćenju i informisanju.

Sadržaj i prikaz prostornih podataka ISV BIH prilagođen je mjerilu 1:25 000. Određeni su koordinatama 6. zone Gauss-Krüger-ove pravougaone mreže, Bessel-ovim elipsoidom i centralnim meridijanom 180 istočno od Greenwich-a.
Organizacija slojeva, strukture baza i komfor podataka određeni su standardima struke. U tu svrhu izrađen je model baze podataka u formi Multiuser Geodatabase, koji integrise podatke u jedinstveni sistem, koristeći ESRI SDE tehnologiju s MS SQL Server bazom podataka u podlozi. 

 Do sada implementirani moduli:

- modul 1 - katastar površinskih voda 

- modul 2 - katastar vodnih građevina

- modul 3 - karakaterizacija vodnih područja i slivova 

- modul 4 - vodna knjiga (vodni akti)

- modul 5 - katastar korištenja voda, zaštite voda i zaštite od štetnog djelovanja voda

- modul 6 - vodno dobro i javno vodno dobro

- modul 7 - katastar Podzemnih voda, prelazne i obalne morske vode

- modul 8 - monitoring

Značaj informacionog sistema voda

Imajući u vidu ulogu koju voda i vodna bogatstva imaju za budućnost čovjeka, kao i za zaštitu i očuvanje prirodnog bogatstava, nameće se potreba za kvalitetnim, pravovremenim i pouzdanim podacima i informacijama. Njihov zadatak je da poboljšaju procjene i spoznaje, ali i povećaju znanje o složenim interakcijama vode, prirode i čovjeka, te pomažu u donošenju strateških i operativnih odluka u važnoj djelatnosti kao što je gazdovanje i upravljanje vodama.

Informacioni sistem treba da bude pouzdan i sveobuhvatan interoperatibilan aplikacijski sistem dostupan javnoj i državnoj upravi te javnosti, dizajniran tako da omogućuje bolji pristup podacima i informacijama na način da optimalno zadovoljava potrebe korisnika uz najmanji trošak.

Radi naraslih zahtjeva za savremenim upravljanjem u ovoj oblasti i što bržem i djelotvornijem približavanju Europskoj Uniji (EU), potrebno je usvojiti načine, okvire i standarde razvijanja interoperatibilnih aplikacijskih sistema u državnoj upravi i javnom sektoru. Okvirna direktiva o vodama (WFD) EU definše dugoročnu vodnu politiku EU koja će se ostvarivati u okviru riječnih bazena na temelju planova upravljanja bazenima, uz prikupljanje i neprekidno osvježavanje podataka i informacija o osobinama bazena, stanju površinskih i podzemnih voda i zašticenih područja, antropogenom uticaju na stanje voda i vodnih ekosistema i ekonomskoj cijeni korištenja voda.

Obaveza stvaranja pouzdanih, uporedivih i dostupnih podataka i informacija podrazumijeva odgovarajuću organizaciju rada, razvitak GIS-a i njemu pridruženih baza podataka, te usluživanje svih zainteresovanih strana. Ovu direktivu EU je potrebno postupno ugrađivati u BiH sistem upravljanja vodama, pri čemu je posebno značajna standardizacija vlastitih podataka i metoda i njihovo usklađivanje i razmjena s evropskim okruženjem.

Upravljanje vodama se suočilo s nizom potreba i izazova koje se odnose na usvajanja, usklađivanja i primjenu kriterijuma i normi za implementaciju direktiva EU kao temelja za integralno planiranje i upravljanje riječnim bazenima/slivovima, očuvanje i zaštitu vodnih resursa, te usklađenja resursa: finansijskih, materijalnih i kadrovskih kao preduslova za praćenje i primjenu novih tehnologija.

Informacioni sistem se mora prilagođavati kako navedenim potrebama i zahtjevima struke u upravljanju vodama tako i izazovima koje sa sobom donosi razvitak, danas najpropulzivnije discipline, informacione tehnologije.

Vodni informacioni sistem

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 130

Juče 175

Ove sedmice 844

Ovog mjeseca 2337

Ukupno 123185119

Trenutno je 32 posjetilaca i nema članova online