logo

 Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u 2017. godini

 

Datum   Naziv  Download - preuzmi Odluku 
13.12.2017

 Odluku o poništenju postupka javne nabavke usluga - Odžavanje mehanizacije za potrebe Kancelarije plavnog područja Save, Gradiške u ponovljenom posupku

Odluka
12.12.2017  Odluku o prekidu postupka javne nabavke za izvođenje radova na uređenju dijela korita Majevičkog obodnog kanala Odluka
12.12.2017  Odluku o izbori najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini Odluka
11.12.2017  Odluku o izmjeni tenderske dokumentacije za izvođenje radova na uređenju vodotoka na području oblasnog riječnog sliva Trebišnjice Odluka
04.12.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na poslovima pregleda i popravke električnih instalacija i ostalih elektro-dijelova radi obezbjeđenja boljeg i sigurnijeg rada crpnih stanica Odluka
01.12.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji vodozaštitnog objekta-obodni kanal "Sava-Ukrina" u Poplavnom području "Ivanjsko polje" Brod Odluka
01.12.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci radova - Košenje nasipa i kanala na području Srpca, Gradiške i Kozarske Dubice Odluka
01.12.2017  Odluka o izmjeni tenderske dokumentacije u javnoj nabavci roba - nabavka novih servera, računara, monitora, štampača, skenera, faks urđaja i kopir aparata Odluka
01.12.2017  Odluka o nastavku postupka javne nabavke roba- nabavka novih servera, računara, monitora, štampača, skenera, faks uređaja i kopir aparata Odluka
28.11.2017  Odluka o poništenju javne nabavke za izvođenje radova na uređenju dijela korita Majevičkog obodnog kanala Odluka
24.11.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na poslovima uređenja dijela korita vodotoka rijeke Gnjice u MZ Gornja Bukovica, grad Bijeljina, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017.godini Odluka
24.11.2017  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na poslovima uređenja korita vodotoka rijeke Spreče na njenom izvoru neposredno iznad manastirskog kompleksa Papraća Odluka
24.11.2017 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga - Zakup prostora u Trebinju Odluka
24.11.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini, šljunčanje krune nasipa i puteva pored nasipa i kanala za područje Srpca, Gradiške, Kozarske Dubice Odluke
22.11.2017  Odluka o prekidu postupka javne nabavke - tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godni Odluka
22.11.2017 Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - pružanje usluga izrade Karte ranjivosti podzemnih voda u razmjeri 1:25000 za grupe vodnih tijela podzemnih voda Semberija, Aluvion Drine i Drinjače Odluka
17.11.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga - Osiguranja radnika i dodjeljuje mu se ugovor o realizaciji predmetnih poslova Odluka
17.11.2017  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na uređenju dijela vodotoka na području oblasnog riječnog sliva Trebišnjice Odluka
17.11.2017  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na poslovima pregleda i popravke električnih instalacija i ostalih elektro-dijelova radi obezbjeđenja boljeg i sigurnijeg rada crpnih stanica i ustavnih građevina u uslovima visokog vodostaja i odbrane od poplava Odluka
17.11.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci radova - izvođenje radova krčenja šiblja, korova i drugog rastinja kao i sječenje drveća prečnika preko 10 cm, radi obezbeđenja boljeg proticajnog profila u uslovima visokog vodostaja i odbrane od poplava Odluka
14.11.2017  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na poslovima uređenja dijela korita vootoka rijeke Gnjice u MZ Gornja Bukovica, grad Bijeljina Odluka
13.11.2017  Odluka o izvoru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za pružanje usluga izrade Elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj Odluka
13.11.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga održavanja veb-sajta, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017 Odluka
13.11.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računara za instalaciju i korištenje aplikacije MIKE za prognoze modele rijeka Une i Sane Odluka
10.11.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na poslovima geodetskog snimanja položaja i količinje šljunka na deponijama, prema programu rada, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017 Odluka
10.11.2017  Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga - Održavanje mehanizacije za potrebe Kancelarija plavnog područja Save, Gradiška Odluka
09.11.2017  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na poslovima nabavke i ugradnje/instaliranje električnog termo-bloka za grijanje poslovnih prostorija u Prijedoru Odluka
09.11.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na regulisanju korita rijeke Ubac, Opština Rudo, prema prdmjeru i predračunu, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017 Odluka
06.11.2017  Odluku o poništenju javne nabavke za izvođenje radova - tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017.godni. Odluka
06.11.2017  Odluku u javnoj nabavci pružanja usluga održavanja GIS-ESRI softvera licenci za 2017. godinu Odluka
02.11.2017  Odluku o izvođenju radova na profilisanju lijevog rukavca rijeke Drine uklanjanjem šljunčanog nanosa, u cilju zahvatanja vode rijeke drine u kanal Drina - Dašnica Odluka
02.11.2017  Odluku o izvođenju radova ublažavanja konkavne krivine na rijeci Drini u cilju smanjenja uspora i sprečavanja plavljenja, Grad Bijeljina Odluka
01.11.2017  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za poslove geodetskog snimanja položaja i količinje šljunka na deponijama iz razloga što je cijena pristigle ponude znatno veća od osihuranih sredstava za predmetnu nabavku Odluka
01.11.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - Nabavka automatskih hidroloških stanica Odluka
01.11.2017  Odluka o prekidu postupka javne nabavke za nabavku roba - Nabavka novih servera, računara, monitora, skenera, faks uređaja i kopir aparata Odluka
31.10.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke trimera za potrebe košenja pripadajućih površina oko vodoprivrednih objekata za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini Odluka
27.10.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na poslovima ispitivanja stanja drinskog nasipa geofizičkim metodama, za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini Odluka
26.10.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na poslovima izrade odvoda površinske vode na istočnom lateralnom kanalu ILK st. 2+431,92, za potrebe JU " Vode Srpske" Bijeljina 2017. godini Odluka
25.10.2017 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na poslovima čišćenja vodotoka Dašnice u MZ Ugljevička Obrijež, Grad Bijeljina Odluka
25.10.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku ogreva, za potrebe Javne ustanove " Vode Srpske" Bijeljina  Odluka
25.10.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke snimanja i fotografisanja iz vazduha za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
24.10.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku zimskih guma za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini Odluka
24.10.2017  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za pružanje usluga održavanja veb sajta JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
20.10.2017  Odluku o uloženoj žalbi preduzeća d.o.o Institut za građevinarstvo "IG" Banja Luka na tendersku dokumentaciju u postupku raspisane javne nabavke - pružanje usluga izrade Elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj Odluka
20.10.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radiva na poslovima iskopa kanala u MZ Skočići, Grad Zvornik, prema predmjeru i predračunu, za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
20.10.2017  Odluku na uloženu žalbu preduzeća d.o.o. Institut za građevinarstvo "IG" Banjaluka na tendersku dokumentaciju u postupku raspisane javne nabavke - pružanje usluga izrade Elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj Odluka
19.10.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za zivođenje radova na poslovima iznošenja naplava i izrade pregradnog praga u MZ Piperci, Grad Bijeljina Odluka
17.10.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radoa na stabilizaciji desne obale Lokanjske rijeke MZ Lokanj, grad Zvornik, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godinie
Odluka
17.10.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga izrade plana zaštite od požara, za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017.godini Odluka
12.10.2017  Odluku o poništenju postupka javne nabavke roba - otkup izvornog koda za aplikaciju vodnih naknada Odluka
11.10.2017  Odluku - Ugovoreni organ prekida ponovljeni postupak javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji i regulaciji vodotoka Lukavac u dužini od 4,0 kilometara na području Grada Bijeljina Odluka
06.10.2017  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na poslovima izrade odvoda površinskih voda na istočnom literalnom kanalu ILK st. 2+431,92 na području Opštine Šamac Odluka
26.09.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji i regulaciji dijela vodotoka Lukavac u dužini od 4.0 km na području grada Bijeljina - I faza Odluka
25.09.2017  Odluku o poništenju javne nabavke izvođenja radova na uređenju dijela vodotoka na području oblasnog riječnog sliva Trebišnjice Odluka
22.09.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga redovne godišnje deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije, prema specifikaciji za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
21.09.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Ugovor za javnu nabavku roba za nabavku ulja i maziva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini Odluka
13.09.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i javnoj nabavci "Izvođenje dodatnih radova-Regulacije rijeke Knežice, opština Kozarska Dubica" Odluka
31.08.2017  Odluka o prekidu postupka - Tekuće pdržavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini za LOT1 - Šljunčanje krune nasipa i puta pored nasipa i kanala za područje Semberije Odluka
31.08.2017 Odluka o poništenju postupka javne nabavke, za usluge kolektivnog kombinovanog osiguranja zaposlenih radnikai osiguranja imovine Odluka
28.08.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci roba - nabavka mehanizacije za održavanje nasipa i kanala Odluka
28.08.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke guma za potrebe Sektora za održavanje objekata odbrane od poplava Odluka
24.08.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci "Kontrole zagađivača u Republici Srpskoj u 2017. godini" Odluka
23.08.2017 Rješenje o izmjeni odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - pružanje usluga revizije projektne dokumentacije Odluka
23.08.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za pružanje usluga  kontrole zahvaćenih količina vode od strane komunalnih preduzeća za javno vodosnadbjevanje stanovništva i industrije za 2017. godinu Odluka
21.08.2017  Odluku o prekidu postupka javne nabavke za izvođenje radova na uređenju dijela korita Majevičkog obodnog kanala od profila P 246 do profila P 262 u ukupnoj dužini od 512,44 metra na području grada Bijeljina Odluka
16.08.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga izrade Glavno operativnog plana odbrane od poplava na području oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj Odluka
12.08.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga - Održavanje i servisiranje putničkih vozila Škoda - fabia (3 komada) Odluka
11.08.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u janvoj nabavci za izvođenje radova na uređenju korita rijeke Lovnice na potezu manastirskog kompleksa Lovnica Odluka
10.08.2017  Odluku o poništenju postupka javne nabavke održavanja i servisiranje putničkih vozila Citroen (C5) za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
08.08.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđačau postupku javne nabavke - Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017.godini Odluka
03.08.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci pružanja usluga irade Prijekta "Monitoringa podzemnih voda neposrednog sliva rijeke Save i sliva rijeke Ukrine na prostoru Republike Srpske Odluka
02.08.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci pružanja usluga revizije projektne dokumentacije Odluka
28.07.2017  Odluku o uređenju dijela korita Majevičkog obodnog kanala od profila P 246 do profila P 262 u ukupnoj dužini od 512,44metra na području grada Bijeljina. Odluka
24.07.2017 Odluku o prekidu postupka javne nabavke za izvođenje radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini Odluka
14.07.2017  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Izvođenje radova na uređenju dijela korita rijeke Lovnice na potezu manastirskog kompleksa Lovnica u okviru koga će se izvršiti rekonstrukcija vodozahvata i saniranje vodovodne i kanalizacione infrastukture, opština Šekovici Odluka
12.07.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji i regulaciji dijela vodotoka Zelenog Jadra kod stare pijace, na teritoriji opštine Milići Odluka
05.07.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku sredstava protiv gmizavaca Odluka 
04.07.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku antivirusa Kaspersky za 2017. godinu Odluka
04.07.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova - Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini, jedno košenje, čišćenje, za područje Trebinja Odluka 
28.06.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na profilisanju lijevig rukavca rijeke Drine uklanjanjem šljunčanog nanosa, u cilju zahvatanja vode rijeke Drine u kanal Drina-Dašnica, Grad Bijeljina   Odluka
26.06.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom postupku javne nabavke za izvođenje radova ublažavanja konkavne krivine na rijeci Drini u cilju smanjenja uspora i sprečavanja plavljenja, Grad Bijeljina Odluka
16.06.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - za pružanje usluga obrade i kontrole vodoprivrednih preduzeća PVN-2 i PVN-3 obrazaca za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Odluka
16.06.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na košenju trave na kanalu Dašnica, na potezu ukrštanja kanala Dašnica sa sjevernim krakom obilaznice, do ukrštanja kanala sa južnim krakom zaobilaznice (regionalnog puta) oko Grada Bijeljine Odluka
14.06.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga servisiranje računara, štampača,kopir-aparata, plotera i faks uređaja kao i nabavku prateće opreme i materijala, za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
13.06.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga redovnog godišnjeg pregleda i servisiranja protiv-požarnih aparata i hidranata, za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
12.06.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga obezbjeđivanja optičkog internerta-optika i fiksne IP adrese, za potrebe Javne ustnove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
08.06.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci-pružanje usluga generalnog remonta motora traktora Europad 825 Odluka
06.06.2017  Odluka o poništenju javne nabavke za izvođenje radova na popravci električnog grijanja za potrebe naše Područne kancelarije u Prijedoru Odluka
06.06.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga iznajmljivanja i održavanja foto-kopir aparata za potrebe područne kancelarije u Banja Luci Odluka
05.06.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku opreme za tehničko obezbjeđenje objekata ORS Trebišnjice - Trebinje Odluka
22.05.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci radova - Izvođenje radova na uređenju korita o obala rijeke Ukrine u zoni mosta  "Kulaši" opština Prnjavor Odluka
22.05.2017 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci roba - Nabavka ulja i maziva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017.godini Odluka
15.05.2017  Odluku u javnoj nabavci - održavanje aplikacije vodnih naknada u 2017. godini Odluka
19.05.2017 Odluku u postupku raspisivanja javne nabavke izvođenja radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini Odluka
19.05.2017 Odluku u postupku raspisivanja javne nabavke izvođenja radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini Odluka
19.05.2017 Odluku u postupku raspisivanja javne nabavke izvođenja radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini Odluka
19.05.2017  Odluku u postupku raspisivanja javne nabavke izvođenja radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini Odluka
17.05.2017  Odluku o poništenju postupka javne nabavke i pružanja stručnih usluga obrade i kontrole PVN-2 i PVN-3 obrazaca za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
10.05.2017  Odluku u postupku raspisane javne nabavke izvođenja radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. Godini Odluka
10.05.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga sukcesivne isporuke robe za reprezentaciju Odluka
10.05.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga pdržavanja računarskih programa Odluka
10.05.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga obavljanja poslova odgovornog lica za zaštitu na radu i zaštitu od požara, za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
08.05.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga ljekarskog pregleda radnika koji su raspoređeni na radna mjesta sa povećanim rizikom od povreda kao i radnika koji obavljajući svakodnevno svoje radne zadatke koriste službena vozila na dužim i kraćim relacijama Odluka
08.05.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za sukcesivnu nabavku i isporuku tonera, za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
27.04.2017  Odluka o izmjeni tenderske dokumentacije u javnoj nabavci "Nabavka ulja i maziva" broj 12/8.02-2202-1/17, objavljeno dana 20.04.2017. godine na Portalu Javnih nabavki BiH Odluka
25.04.2017  Odluka o poništenju javne nabavke za pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
21.04.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017.godini Odluka
20.04.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga službenih vozila, za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
20.04.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - pružanja usluga ispitivanja kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj za dva kvartala u 2017. godini Odluka
18.04.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje uskuga čišćenja i održavanja prostorija Javne ustanove " Vode Srpske" Bijeljina Odluka
12.04.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba za sukcesivnu nabavku i isporuku potrošnog materijala, za potrebe sjedišta Javne ustanove " Vode Srpske" Bijeljina Odluka
05.04.2017  Odluku u postupku odabira najpovoljnijih ponuđača za pružanje usluga - pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio u TV emitovanje, Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini Odluka
05.04.2017  Odluku u postupku javne nabavke za izvođenje radova na uređenju dijela korita Majevičkog obodnog kanala od profila P 246 do profila P 262 u ukupnoj dužini od 512,44 metra, na području Grada Bijeljina Odluka
04.04.2017  Odeluku o nastavku postupka javne nabavke u cilju zahvatanja vode rijeke Drine u kanal Drina - Dašnica, Grad Bijeljina Odluka
29.03.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ugovoru za zakup kancelarijskog i radioničkog prostora u Gradišci Odluka
 28.03.2017   Odluka za izvođenje radova  ublažavanja konkavne krivine na rijeci Drini u cilju smanjenja uspora i sprečavanja plavljenja, Grad Bijeljina  Odluka
10.03.2017  Odluku nakon provedenog  postupka nabavke roba-sukcesivan nabavka goriva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini Odluka
10.03.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za izvođenje radova ublažavanja konkavne krivine na rijeci Drini u cilju smanjenja uspora i sprečavanja plavljenja, Grad Bijeljina Odluka
08.03.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga fizičkog i tehničkog obezbjeđenja objekta Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
06.03.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na odbrani od poplava na području Podsektora plavnog područja "Ivanjsko Polje" Brod Odluka
01.03.2017  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na poslovima geodetskog snimanja položaja i količine šljunka na deponiji u Kosjerevu Odluka
13.02.2017  Odluku o produženju roka za realizaciju Ugovora o obnavljanju sistema hidroloških stanica na slivu rijeke Une, koji je zaključen sa izvršiocem - d.o.o. "ALEM Sistem" Sarajevo  Odluka
06.02.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postuplu javne nabavke za izvođenje radova na uklanjanju nakupina ledenih santi na mostu na kanalu Tinja-Tolisa iz MZ Lončari, područje opštine Donji Žabar  Odluka
03.02.2017  Odluku o produženju roka za realizaciju Ugovora o nabavci računara, monitora, štampača, skener i faks uređaja za potrebe Javne Ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
02.02.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za izvođenje radova na profilisanju lijevog rukavca rijeke Drine uklanjanjem šljunčanog nanosa, u cilju zahvatanja vode rijeke Drine u kanal Drina-Dašnica, Grad Bijeljina Odluka
01.02.2017  Odluku o nastavku postupka javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji i regulaciji vodotoka Lukavac u dužini od 4,0 kilometara, na području Grada Bijeljina
Odluka
01.02.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za izvođenje redova modernizacije IT infrastrukture u Javnoj ustanovi "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
26.01.2017 Odluku o produžavanju roka za realizaciju Ugovora o pružanju usluga ispitivanja i mjerenja elektro-opreme na crpnim stanicama za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske"Bijeljina Odluka
13.01.2017  Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije - Mijenja se i dopunjuje Tenderska dokumentacija u javnoj nabavci - Izvođenje radova modernizacije IT infrastrukture u JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka 
12.01.2017

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za pružanje usluga izrade Glavnog operativnog plana odbrane od poplava na području oblasnog riječnog sliva rijeke Save u Republici Srpskoj

Odluka
10.01.2017  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci pružanja usluga - Izrada strateške procjene uticaja na živnotnu sredinu za Plan upravljanja Oblasnim riječnim slivom rijeke Trebišnjice Republike Srpske. Odluka
03.01.2017   Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci pružanja usluga-Izrada strateške procjene uticaja na životnu sredinu  za Plan upravljanja Oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Save Republika Srpska Odluka

 

 Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u 2016. godini 

 Datum Naziv 
Download - preuzmi Odluku 
 
29.12.2016  Odluku  ugovoreni organ prekida postupak javne nabavke za izvođenje radova na uređenju dijela korita Majevičkog obodnog kanala od profila P246 (stacionaža km 10+639,22) do progiča P 262 (stacionaža km 11 + 151,66) u ukupnoj dužini od 512,44 metra, na području Grada Bijeljina Odluka
28.12.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga organizacije dodjele novogodišnjih paketića dijeci radnika Javne ustanove  "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
28.12.2016  Odluku o poništenju ponovnog postupka javne nabavke radova - Izbor izvođača radova i nabavke sredstava i opreme prilikom redovne i vandredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj Odluka
27.12.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga organizacije koktela povodom prijema medija kao i posluženje radnika Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
23.12.2016 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci nabavke roba - Nabavka računara, monitora, štampača, skener i faks uređaja za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina. Odluka
16.12.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za demontažu i postavljanje klima-uređaja u našem novom poslovnom prostoru u Trebinju Odluka
15.12.2016  Odluku o produžavanju roka realizacije Ugovora o zakupu poslovnog prostora u Trebinju Odluka
13.12.2016  Odluku o pružanju usluga izrade Glavnog projekta  zaštite od poplava i uređenja korita rijeke Bosne na sektoru "Pijeskovi"  uzvodno od naselja "Bare"  do Novog (Japanskog)mosta, u gradu Doboj, do 30.01.2017. godine. Odluka
13.12.2016  Odluku o izboru Konsultanata za poslove pružanja usluga izrade Glavnog projekta zaštite od poplava i uređenje korita rijeke Spreče na sektoru od 0+000 do 6+100, na teritoriji grada Doboj Odluka
08.12.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci izvođenje radova na uređenju dojela korita Majevičkog obodnog kanala od profila P 246 (stacionaža km 10++639,22) do profila P 262 (stacionaža km 11+151,66) u ukupnoj dužini od 512,44 metra, na području Grada Bijeljina. Odluka
08.12.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača i ugovor za javnu nabavku - Izbor Konsultanata za poslove pružanja usluga revizije projekta dokumentacije Odluka
08.12.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za pružanje usluga održavanja GIS ESPI softvera licenci za 2016. godinu Odluka
29.11.2016  Odluku o poništenju ponovnog postupka javne nabavke radova - Izbor Izvođača radova i nabavka sredstava  i opreme prilikom redovne i vandredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj Odluka
25.11.2016  Odluku o usvajanju žalbe ponuđača "GDI GISDATA" d.o.o. Sarajevo  Odluka
22.11.2016  Odluku za izvođenje radova na sanaciji i regulaciji vodotoka Lukavac u dužini od 4,0 kilometara, na području Grada Bijeljina -I faza do donošenja odluke Kancelarije za razmatranje Žalbi Odluka
17.11.2016

 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izbor Konsultanata za poslove pružanja usluga izrade: 

-Tehničke dokumentacije profilisanja lijevog  rukavca rijeke Drine uklanjanjem šljunčanog nanosa u cilju zahvatanja vode rijeke Drine u kanal Drina-Dašnica, Grad Bijeljina i 
-Tehničke dokumentacije za ublažavanja konkavne krivine na rijeci Drini u cilju smanjenja uspora i spriječavanje plavljenja, Grada Bijeljina

Odluka
15.11.2016  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za pružanje usluga održavanja GIS ESRI softvera licenci za 2016. godinu Odluka
15.11.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku i prevoz drvenih talpi od rezane građe četinara za poplavno područje Ivanjsko polje Brod i poplavno područje Srednje posavine-Šamac Odluka
15.11.2016  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za poslove utvrđivanja položaja i količinje šljunka na deponiji u Kosijerevu-Laktaši Odluka
14.11.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku robe (opreme) i izvođenje radova na uspostavljanju informatičke mreže u prostorijama Podsektora Plavnog područja Semberije u ulici Račanska  broj 29 Odluka
10.11.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na uređenju dna kanala Batar-Johovac i kanala Johovac, na području Semberije Odluka
07.11.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci usluga - Ispitivanje i mjerenje elektro opreme na crpnim stanicama za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
04.11.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci izvođenje radova izdizanje putne komunikacije na lokalitetu "Orlovo polje" Grad Bijeljina Odluka
04.11.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i postavljanje vanjskih guma (montaza i balansiranje), za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
03.11.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci roba - Obnavljanje sistema hidroloških stanica na slivu rijeke Une Odluka
02.11.2016  Odluku - Poništava se postupak mini tenderisanja javne nabavke pružanja geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
31.10.2016  Odluku za izbor Izvođača radova i nabavka sredstava i opreme prilikom redovne i vandredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj Odluka
27.10.2016  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova na poslovima regulacije proticajnog profila i popravljanje hidrauličnih karakteristika kanala na potezu Čović polje-Lepenice i pored puta Orašje-Lončari Odluka
26.10.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radovan na uređenju bujičnog toka rijeke Grab u MZ Kitovica, grad Zvornik Odluka
25.10.2016  Odluka o izradi Strateške pricjene uticaja na životnu sredinu za plan upravljanja Oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Save Republike Srpske Odluka
25.10.2016  Odluka o izradi Strateške pricjene uticaja na životnu sredinu za plan upravljanja Oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Trebišnjice Republike Srpske Odluka
18.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za hitnu opravku visokonaponskog kabla za napajanje trafo-stanice CS Glavinac, i dodjeljuje mu se ugovor o realizaciji predmetnih poslova Odluka
14.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci izvođenja radova na regulaciji dijela vodotoka rijeke Sušice na teritoriji Grada Trebinje - ponovljeni postupak Odluka
14.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci roba - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
12.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba za sukcesivnu nabavku tonera za štampač, faks uređaje, kopir aparate i  kertridža za ploter za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
11.10.2016 Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci usluga - Pružanje geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016 -Rijeka Lukavac na lokaciji Donja Bukovica Odluka
11.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci usluga - Pružanje geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016 -Rijeka Vrbas na lokaciji Karanovac Odluka
11.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci usluga - Pružanje geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016 - Rijeka Drina na lokaciji Orlovo Polje Odluka
11.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci usluga - Pružanje geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016 - Drina Odluka
11.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci usluga - Pružanje geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016 -Kanal Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal Odluka
10.10.2016  Odluku o poništenju postupka javnje nabavke i prevoz drvenih talpi do rezane građe četinara za poplavno područje Ivanjsko polje-Brod i poplavno područje Srednje posavine-Šamac  Odluka
07.10.2016  Zaključak - Odbacuje se uložena žalba ponuđača koji je preuzeo tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke za izvođenje radova i nabavke sredstava i opreme prilikom redovne i vanredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj, LOT 4- Poplavno područje Semberije Zaključak
06.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na uređenju pristupnog puta pored savskog nasipa u MZ Batković, Grada Bijeljina Odluka
06.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova izmuljavanja i čišćenja ulaznog kanala na crpnoj stanici "Glavinac 1" i crpnoj stanici "Glavinac 2" opština Kozarska Dubica za potrebe Sektora za održavanje objekta odbrane od poplava - Pdosektor plavnog područja Save, Gradiška Odluka

07.09.2016

 Odluka o izboru najpovoljnijeg izvodjaca sanacije i popravka crpnih stanica pod Semberije i Posavine Odluka
15.03.2016  Odluka o produženju roka Ugovora o izvođenju radova na regulaciji rijeke Knežice Odluka
04.10.2016  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za izvođenje radova uređenja bijičinog toka rijeke Grab u MZ Kitovica, na području grada Zvornik Odluka
04.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupkujavne nabavke za izvođenje radova na sanaciji vodotoka rijeke Bukovičice u MZ Korenita, područje opštine Ugljevik Odluka
04.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupkujavne nabavke za izvođenje radova  uređenja izvorišta u MZ Gornja Čađavica, Grad Bijeljina Odluka
04.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupkujavne nabavke za izvođenje radova na poslovima sanacije klizišta u MZ Drinjača, područje Grada Zvornik Odluka
04.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupkujavne nabavke za izvođenje radova na sanaciji lokalnih puteva oštećenih u majskim poplavama 2014. godine na četiri lokaliteta uz kanal Dašnicu, na području MZ Donje Crnjelovo Odluka
04.10.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupkujavne nabavke za izvođenje radova izrade nasipa pored Tutnjevačkerijeke u MZ Tutnjevac, područje opštine Ugljevik Odlika
04.10.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "ZORSCOMERC" d.o.o. Bijeljina, proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba za nabavku ogrevnog materijala za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška i Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine, Bijeljina u 2016 Odluka
04.10.2016 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača "EKO ZAŠTITA" d.o.o. Bijeljina, proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne za pružanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta i površina oko objekta za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odlukla
30.09.2016  Odluku o izvođenju radova na sanaciji mostova na lokalitetima naselja Rastoke, Kulaši, Peulići, Đurđevići, Ribnjak - Detlak u G.Vujačanima koji je zaključen sa izvođačima radova d.o.o. "MG Mind" Mrkonjić Grad Odluka
30.09.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača "ST komerc" d.o.o Brod, proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova: Sanacija mehanizma za podizanje i spuštanje tablastog zatvaračana ustanovi, na ljetnjem nasipu u Poloju u Podsektoru plavnog područja Ivanjsko polje-Brod Odluka
29.09.2016  Odluka o poništenju mini tenderisanja javne nabavke pružanja geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske"Bijeljina za poslove Geodetskog snimanja:Rijeka Vrbas na lokaciji Karanovac, opština Banja Luka u dužini od 115m, iz razloga što je primljena ponuda nije prihvatljiva Odluka
29.09.2016  Odluka o poništenju mini tenderisanja javne nabavke pružanja geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske"Bijeljina za poslove Geodetskog snimanja:Rijeke Lukavac na lokaciji Donja Bukovica, Grad Bijeljina u dužini od 380m, iz razloga što je primljena ponuda nije prihvatljiva Odluka
29.09.2016  Odluka o poništenju mini tenderisanja javne nabavke pružanja geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske"Bijeljina za poslove Geodetskog snimanja: Rijeka Drina na lokaciji Orlovo Polje, opština Bijeljina u dužini od 2250m, iz razloga što je primljena ponuda nije prihvatljiva Odluka
29.09.2016  Odluka, poništava se postupak mini tenderisanja javne nabavke pružanja geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina - za poslove na izradi eksproprijacionog elaborata: Glavni projekat za zaštitu od poplava područja Grada Bijeljine od velikih voda rijeke Drine Glavni projekat 1-etapa 4 od (P 524) St. 13+316,83 do (P 623) St. 16+133,63 Iz razloga što primljena ponuda nije prihvatljiva Odluka
29.09.2016  Odluka, poništava se postupak mini tenderisanja javne nabavke pružanja geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina - za poslove na izradi eksproprijacionog elaborata: Glavni projekat zaštite od brdskih i unutrašnjih voda Grada Bijeljine na potezu Kanal Glogovac-Spojni Kanal- Majevički obodni kanal, iz razloga što primljenja ponuda nije prihvatljiva Odluka
29.09.2016

 Odluka, poništava se postupak minitenderisanja javne nabavke pružanja geodetskih usluga za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina - za poslove na snimanju faktičkog stanja lica mjesta: Deponija šljunka u Kosjerevu, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku

Odluka
28.09.2016  Odbacije se uložena žalba ponuđača koji je preuzeo tendersku dokumentaciju u postupku javne nabavke za izvođenje radova izdizanje putne komunikacije na lokalitetu "Orlovo polje" Grad Bijeljina Zakljucak
27.09.2016  Odluku o poništenju postupka javne nabavke za izbor ponuđača za izvođenje radova na poslovima regulacije proticajnog profila i popravljanje hidrauličnih karakteristikakanala na potezu Čpvić polje-Lepenice i pored puta Orašje-Lončari iz razloga što su iznosi iz pristiglih ponuda znatno veći od planiranih srestava za nabavku Odluka
27.09.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  "Santing" d.o.o Pale, proglašava se za najpovoljnijeg poniđača u postupku nabavke za izvođenje radova na uklanjanju nanosa sa dna korita rječice Jahorinski potok, u naselju Jahorinski potok na području opštine Pale Odluka
27.09.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba za nabavku specifičnih dijelova i materijala za ugradnju na pumpnim agregatima za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška u 2016. godini Odluka
27.09.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na sječenju i krčenju drveća i rastinja na dijelu rječice Glogovac na području naselja Pučile, opština Bijeljina Odluka
27.09.2016 Odbacije se uložena žalba ponuđača koji je preuzeo tendersku dokumentaciju u postupku Javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji i regulaciji vodotoka Lukavac u dužini od 4,0 kilometara na području Grada Bijeljina Zakljucak
27.09.2016  Odbacije se uložena žalba ponuđača koji je preuzeo tendersku dokumentaciju u postupku Javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji i regulaciji vodotoka Lukavac u dužini od 4,0 kilometara na području Grada Bijeljina Zakljucak
21.09.2016  Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača - "Euro stil MK" d.o.o Bijeljina,  proglašava se za najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku kancelarijskog namjestaja za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
20.09.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izgradnju Urbanističko-tehničkih uslova za izradu Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda grada Bijeljine Odluka
15.09.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku pružanja usluga servisiranja grejne mreže, radijatora i zamjena dotrajalih radijatora i ventila u zgradi Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
14.09.2016  Odluka o izmjenama tenderske dokumenatacije u javnoj nabavci usluga - Ispitivanje i mjerenje elektro opreme na crpnim stanicama za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
14.09.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba za nabavku sredstava protiv gmizavaca za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
13.09.2016  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Poništava se postupak javne nabavke za nabavku kancelarijskog namještaja, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
12.09.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci radova - tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje, za LOT2 i LOT3 Odluka
09.09.2016  Odluka - Ugovorni organ nastavlja postupak javne nabavke - Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini. - za LOT2 i LOT3 Odluka
07.09.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za sanaciju i popravku vodoprivrednih objekata (crpnih stanica) i ustavnih građevina za potrebe Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine - JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
05.09.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - izrada projekta monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Drine na prostoru Republike Srpske Odluka
22.08.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci usluga - Izrada Glavnog projekta zaštite od poplava i uređenja korita rijeke Bosne na sektoru "Pijeskovi" uzvodno od naselja "Bare" do Novog (Japanskog) mosta, u Gradu Doboj  Odluka
18.08.2016  Odluka - Ugovorni organ nastavlja postupak javne nabavke za pružanje usluga izrade projekta monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Drine na prostoru Republike Srpske Odluka
18.08.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanje usluga održavanja računarskih programa  Odluka
15.08.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - Izrada Studije "Analiza stanja i prijedlog mjera za sanaciju brane, uspostavljanje sistema monitoringa i upravljanje branom akumulacije Drenova" Odluka
12.08.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Pružanje usluga osiguranja Odluka
08.08.2016  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Regulacija dijela vodotoka rijeke Sušice, na teritoriji Grada Trebinje Odluka
05.08.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci "Izrada Glavnog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina u Trebinjskom polju sa pumpne stanice Geljev most" Odluka
04.08.2016  Odluka o izborunajpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci "Preliminarna procjena rizika od poplava na području sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj" Odluka
04.08.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci radova - Regulacija dijela vodotoka rijeke Vrbe na Čemernu Odluka
01.08.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku potrošnog alata-materijala, vijčane robe i alata za strojnu obradu, demontažu i montažu agregata crpnih stanica i ustava za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška Odluka
29.07.2016  Odluka - Produžava se rok izvođenja radova za Ugovor o izvođenju radova na regulaciji rijeke Knežice od profila P 477- P638 u dužini od cca L=2000 m, u naselju Knežica -opština Kozarska Dubica Odluka
29.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - sukcesivna nabavka goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini - ponovljeni postupak Odluka
27.07.2016  Odluka o  izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci izvođenje radova tekućeg održavanja kanala u Trebinjskom, Popovom i Ljubinskom polju Odluka
27.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke za nabavku jednog računara i monitora za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
22.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanje usluga - iznajmljivanje mehanizacije u zakup uz angažovanje rukovaoca za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška Odluka
21.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga obezbjeđenja objekta JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
20.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - pružanje usluga izrade sistema za predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u Republici Srpskoj - Pilot projekat rijeke Une i Sane u Republici Srpskoj Odluka
20.07.2016  Odluka -Prekida se postupak javne nabavke za pružanje usluga izrade projekta monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Drine na prostoru Republike Srpske Odluka
19.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga servisiranja dva službena vozila, za potrebe Sektora za upravljanje vodama ORS Trebišnjice  Odluka
15.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci radova - tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje za LOT1: Semberija - Bijeljina Odluka
14.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku pružanja geodetskih usluga u Republici Srpskoj za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
14.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku kamenog materijala (grumbava), za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška Odluka
14.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku antivirusnog sistema Kaspersky, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
11.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku GPS uređaja, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
11.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga - Pružanje usluga analize i utvrđivanja stepena zagađenosti otpadnih voda zagađivača u Republici Srpskoj za 2016. godinu Odluka
11.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - pružanje usluga ispitivanja kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj Odluka
11.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabvke radova - "Uklanjanje šiblja i zelene mase na oba pokosa nasipa od ušća rijeke Gomjenice do kraja nasipa do ulice Srpskih Velikana u Prijedoru" ukupne dužine 416 metara Odluka
08.07.2016

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci:

LOT1:izvođenje radova na regulaciji dijela rijeke Sapne, opština Zvornik;

LOT2:izvođenje radova na regulaciji dijla rijeke Hoče, opština Zvornik;

Odluka
07.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup poslovnog prostora u Trebinju Odluka
06.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga - Analiza količine zahvaćene vode od strane komunalnih preduzeća za javno vodosnabdjevanje stanovništva i industrije za 2016. godinu Odluka
05.07.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - Izbor Konsultanta za poslove pružanja usluga revizije "Glavnog projekta čišćenja korita rijeke Sane u granicama Grada Prijedora - faza 2" Odluka
04.07.2016  Odluka o usvajanju žalbe ponuđača i poništenju postupka javne nabavke za sukcesivnu nabavku tonera za štampače, faks uređaje, kopir aparate i ketridže za ploter Odluka
30.06.2016  Odluka -Ugovorni organ nastavlja postupak javne nabavke - tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje, čišćenje za LOT1: područje Semberije (Bijeljina), koji je bio obustavljen zbog izjavljene žalbe od strane ponuđača d.o.o. "Inter-gradnja" Ugljevik Odluka
30.06.2016  Odluka -Ugovorni organ nastavlja postupak javne nabavke - tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje, čišćenje za LOT1: područje Semberije (Bijeljina), koji je bio obustavljen zbog izjavljene žalbe od strane ponuđača d.o.o. "Mont-gradnja" Ugljevik Odluka
29.06.2016  Odluka o nastavku postupka javne nabavke - Sukcesivna nabavka goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini LOT 7- Bijeljina Odluka
27.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova - "Rekonstrukcija hidroloških kućica", za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka 
27.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova - Sanacija prropusta na desnom vrbasko-savskom odbrambenom nasipu, lokalitet "Toka" Srbac, na približnoj stacionaži 0+100 km, na području Srbca Odluka
23.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga osiguranja motornih vozila za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
21.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup poslovnog prostora u Zvorniku Odluka
21.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci radova - Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrameni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje LOT2 i LOT3 Odluka
20.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za zakup kancelarijskog i radioničkog prostora u Gradišci Odluka
16.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba za nabavku potrošnog materijala za rotacionu kosačicu za potrebe Podsektora plavnog područja Save Gradiška u 2016. godini Odluka
15.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za sukcesivnu isporuku tonera za štampače, faks uređaje, kopir aparate i ketridža za ploter Odluka
14.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izbor konsultanta za poslove pružanja usluga snimanja i fotografisanja izvršenjih radova na projektima Hitne pomoći i zaštite od poplava u RS i projektima izgradnje i sanacije vodoprivrednih objekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti RS Odluka
09.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za servisiranje računara, štampača, kopir-aparata, plotera i faks uređaja kao i nabavku prateće opreme i materijala za potrebe JU "Vode Srpske"Bijeljina u 2016. godini Odluka
09.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga - pribavljanje, razvoj, produkcija i reprodukcija programa za radio i TV emitovanje, JU "Vode Srpske"Bijeljina Odluka
09.06.2016  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za zakup poslovnog prostora u Trebinju za potrebe Sektora oblasnog riječnog sliva Trebišnjica u Trebinju Odluka
07.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na uređenju dijela korita rijeke Lovnice na potezu manastirskog kompleksa Lovnica na teritoriji opštine Šekovići Odluka
07.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izradu Elaborata: "Regulacija dijela vodotoka rijeke Sušice", za potrebe Sektora za upravljanje vodama ORS Trebišnjice u 2016. godini Odluka
07.06.2016  Odluka o prekidu postupka javne nabavke  - tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje, čišćenje - za LOT1:područje Semberije (Bijeljina) Odluka
03.06.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanciji korita rijeke Lukavac na području MZ Magnojević, MZ Vršani, MZ Donja Bukovica i MZ Novi, grad Bijeljina Odluka
31.05.2016  Odluka o prekidu postupka javne nabavke tekuće održavanje vodoprivrednih objekata nasipi i kanali u 2016. godini, jedno košenje - LOT1 Semberija Bijeljina Odluka
31.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke potrošnog materijala za trimere, motorne pile i samohodne kosačice za potrebe Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine Bijeljina, Podsektora plavnog područja "Ivanjsko polje" Brod i Podsektora plavnog područja Save Gradiška u 2016. godini i Poništenje postupka javne nabavke potrošnog materijala za trimere, motorne pile i samohodne kosilice, za potrebe Podsektora plavno područje "Ivanjsko polje" Brod Odluka
31.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga čišćenja i održavanja poslovnih prostorija JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
27.05.2016  Odluka o prekidu postupka javne nabavke - nabavka goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini za LOT 7 Odluka
26.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga pranje službenih vozila, za potrebe JU "Vode Srpske"Bijeljina Odluka
26.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku roba za reprezentaciju, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
23.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za poslove izvođenja geoloških istražnih radova u Prijedoru, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
23.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
23.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izbor konsultanta za izradu projektnog zadatka za izradu Studije "Analiza stanja brane i upravljanje akumulacijom Drenova u Prnjavoru", za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
23.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za izvođenje radova Izbora Konsultanta za poslove pružanja usluga revizije "Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda Grada Bijeljine na potezu Glogovac-spojni kanal - Majevički obodni kanal" Odluka
18.05.2016  Odluka o poništenju postupka javne nabavke potrošnog materijala za rotacionu kosačicu, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
17.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za poziciju "redovni godišnji pregled protiv-požarnih aparata i hidranata kao i nabavku novih aparata", za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
13.05.2016  Odluka nakon provedenog postupka javne nabavke roba - sukcesivna nabavka goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
13.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba za sukcesivnu nabavku i isporuku potrošnog materijala, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
11.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na čišćenju naplava posle velike vode i uređenju korita rijeke Tavije u dužini od 3600 m na teritoriji opštine Kostajnica Odluka 
03.05.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga prevođenja dokumentacije sa engleskog na srpski i obratno, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka 
21.04.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba za nabavku ulja i maziva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
20.04.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izbor Konsultanta za poslove pružanja usluga revizije Glavnog projekta "Sanacija desne ruševne obale rijeke Vrbas nizvodno od mosta u Klašnicama na lokalitetu Veliki Blaško" i Glavnog projekta "Sanacija ruševne obale rijeke Vrbas na lokalitetu Otoka, opština Laktaši" Odluka
15.04.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke štampača u boji, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
14.04.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za poslove košenja trave na kanalu Dašnica, na gradskom području grada Bijeljina Odluka
12.04.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku za izvođenje radova na izmještanju korita rijeke Tavije u dužini od 100 m, opština Kostajnica Odluka
05.04.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga geodetskog snimanja lokaliteta za potrebe izrade elaborata na lokalitetima "Orlovo polje" u Janji i "Otoka" u MZ Glavičice Odluka
31.03.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na izradi betonskih cjevastih propusta na potezu Sase-Mušići, na području opštine Višegrad, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
25.03.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga obavljanja poslova odgovornog lica za zaštitu i zdravlje na radu i zaštite od požara, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
17.03.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za medijsko praćenje obilježavanja Svjetskog dana voda 2016. u Bosni i Hercegovini Odluka
17.03.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku maziva potrebnog za rad crpnih stanica, za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška Odluka
14.03.2016  Odluka o izmjenama tenderske dokumentacije u javnoj nabavci Sukcesivna nabavka goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini Odluka
11.03.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izradu promotivnog materijala za potrebe obilježavanja Svjetskog dana voda 2016. godine u Bosni i Hercegovini Odluka
07.03.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na uređenju korita i obale rijeke Ukrine u zoni mosta "Kulaši", opština Prnjavor Odluka
29.02.2016  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga fizičkog obezbeđenja objekta JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
22.02.2016
 Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke za izvođenje radova na regulaciji dijela korita rijeke Sapne i regulaciji dijela rijeke Hoče, opština Zvornik
Odluka
17.02.2016
 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku i isporuku goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina
Odluka 

02.02.2016

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na sanaciji ušća rijeke Turjanice u rijeku Vrbas 
 
25.01.2016
 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za hitnu i urgentnu popravku kvara visokonaponskog kabla 20 KV dalekovoda koji napaja agregate crpne stanice "Bajinci"
 
04.01.2016
 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izbor konsultanta za pružanje usluga revizije glavnog projekta "Glavni projekat nasipa za zaštitu urbanog naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne"
 
04.01.2016
 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku za javnu nabavku izvođenje radova na izradi oborinske kanalizacije u ulici Ranka Šipke-opština Kostajnica
 

 .....

ARHIVA 2015 godina

 Datum Naziv  Download - preuzmi Odluku 
 29.12.2015 Odluka o poništenju postupka za LOT-ove 1 i 2, i o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3: LOT 1-Regulacija dijela rijeke Sapne u dužini od 800m; LOT 2-Regulacija dijela korita rijeke Hoče; LOT 3-Regulacija dijela rijeke Zlatice;  
 28.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izbor konsultanta za izradu projektnog zadatka za izradu Glavnog projekta "Restauracija i čišćenje akumulacije Drenova u Prnjavoru" za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina  
22.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na poslovima hitnih i interventnih elektro-radova na crpnim stanicama na području Semberije  
 18.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku i dodjelu novogodišnjih paketića za djecu roditelja koji su zaposleni u JU "Vode Srpske" Bijeljina  
 17.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova "Nabavka i montaža jednostrane čelične sigurnosne ograde za vozila na kanalu Glogovac u MZ Pučile-Glogovac" za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini  
 14.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga "Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2015. godini"  
 08.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izradu urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za uređenje toka rijeke Janje od ušća u rijeku Drinu pa uzvodno u dužini od 8,00 kilometara  
 02.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenje radova na uređenju - sanaciji zemljišta na parceli kč.br.6293 k.o. Crnjelovo Donje, koje je oštećeno u odbrani od poplava u 2014. godini  
 02.12.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenje radova "Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbeambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini-jedno košenje, čišćenje, LOT 1-područje Srbaca, Gradiške i K.Dubice, LOT 2-područje Semberije"  
 27.11.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku izvođenje radova "Sanacija ušća kanala Glogovac-MOK-Dašnica i kanala MOK za potrebe kontinuiranog proticaja kanalom MOK od 4 m3/c na području grada Bijeljina"  
 20.11.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku, montažu i balansiranje zimskih guma za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini  
 19.11.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova "Sanacija mostova na lokalitetima naselja Rastoke, Kulaši, Peulići, Đurđevići, Ribnjak-Detlak, G.Vijačani-opština Prnjavor"  

09.11.2015

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje notarskih usluga za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka

30.10.2015

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku HTZ opreme  Odluka

22.10.2015

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku pružanja usluga "Održavanje GIS ESRI softvera licenci za 2015. godinu -u ponovljenom postupku" Odluka

22.10.2015

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku kancelarijskog namještaja i materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka

20.10.2015

 Odlua o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku ogrevnog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka

20.10.2015

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača obnavljanja i sistemskog održavanja web sajta JU VODE SRPSKE Odluka

12.10.2015

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sanacija malog nasipa Dobor Modriča Odluka

07.10.2015

 Odluka o nastavku postupka javne nabavke košenje podr. Prijedora Odluka

13.10.2015

 Odluka o poniuštenju postupka javne nabavke kanc. namjestaja Odluka

13.10.2015

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za poslove održavanja korita rijeke Mušnice Gacko Odluka

06.10.2015

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku računarske opreme za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka

06.10.2015

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za poslove zasipanja pozajmišta  Janja Odluka

28.09.2015

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku elektromaterijala i opreme za navodnjavanje u opštitni Trebinje Odluka
30.09.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača revizija glavnih projekata uređenje korita i izrada zaštitnog nasipa rijeke Bosne - Bare Doboj Odluka
29.09.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku Profilisanje propusne moći magistralni put Gacko Nevesinje Odluka
28.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku "Izvođenje radova na izgradnji obaloutvrde na lijevoj obali Turjanice od ušća uzvodno 250 m, opština Laktaši" Odluka
28.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku izvođenje radova "Sanacija malog nasipa u naselju Dobori na oštećenim mjestima - opština Modriča" Odluka
23.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku roba - Nabavka opreme, cijevi, fazonskih komada i građevinskih materijala za sistem održavanja pumpnih stanica u opštini Trebinje Odluka
22.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova za poslove uređenja izvorišta "Bijelog potoka" i sanaciju pristupnog puta do izvorišta u mjestu Bijela, na području opštine Višegrad Odluka
16.09.2015  Odluka o poništenju javne nabavke za izvođenje radova na zasipanju privremenog pozajmišta koje je korišteno u odbrani od poplava u 2014. godini Odluka
15.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova-Čišćenje dijela rijeke Sušice u cilju bolje propusne moći i sprečavanja plavljenja poljoprivrednih površina Odluka
15.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanja usluga za reviziju projektne dokumentacije-projekat hitne pomoći i zaštite od poplava u RS i to: PC 969 Nadvišenje savskog nasipa na lokaciji Visoč i PC 974.1 Nadvišenje savskog nasipa na lokaciji Visoč, po ponudi broj 73/15 od 11.09.2015. godine Odluka
11.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova - čišćenje ponorske zone rijeke Mušnice-"Šabanov ponor" u cilju bolje propusne moći i odvodnje ponora kako bi se spriječio negativan uticaj od velikih voda i smanjile poplave u Gatačkom polju  Odluka
11.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na ravnanju krune nasipa bez dodatnih materijala na Desnom savskom nasipu, područje Semberije Odluka
09.09.2015  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Održavanje GIS ESRI softvera licenci za 2015. godinu Odluka
09.09.2015  Odluka o izboru najpovoljinjeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji pješačke staze kejskog zida na rijeci Uni, opština Novi Grad Odluka
07.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova "Regulacija rijeke Knežice od profila P477-P638 u dužini od cca L=2000m, u naselju Knežica - opština Kozarska Dubica" Odluka
03.09.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Izgradnja dijela obaloutvrde na Bilećkom jezeru radi stvaranja uslova pristupa vodi radi uzorkovanja i monitoringa za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
28.08.2015  Odluka o prekidu postupka javne nabavke za tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodnih objekata-odbrambenih nasipa i obodnih kanala u 2015. godini-jedno košenje nasipa na rijeci Gomjenici na području grada Prijedora Odluka
28.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke angažovanje 4 (četiri) radnika mlađe starosne dobi koji mogu odgovoriti potrebnim radovima ručnog održavanja objekata odbrane od poplava plavnog područja Semberije i Posavine (sječa rastinja motornom pilom i košenje motornim trimerima), za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
27.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda Grada Bijeljina na potezu kanal Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal Odluka
25.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova na uklanjanju nelegalno podignutih objekata  na nasipu obodnih kanala Obrijež 1 i Obrijež 2, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
24.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku sredstava i opreme za pružanje prve pomoći, za potrebe zaposlenih u JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
20.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci za izradu Glavnog projekta čišćenja korita rijeke Sane u granicama grada Prijedor (2. Faza - od gradskog mosta u Prijedoru do granice sa opštinom Novi Grad L=18,5km) Odluka
19.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u javnoj nabavci - uvođenje sistemamenadžmenta kvaliteta u JU "Vode Srpske" Bijeljina prema standardu ISO 9001:2008 Odluka
19.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za "Sanacija i uređenje Loparski potok od Doma Zdravljado do Doma penzionera L=105m", "Sanacija i uređenje Kozjačkog potoka koji protiče kroz naselje Lopare", "Sanacija i uređenje korita rijeke Gnjice od kraja regulacije do mosta u Mačkovcu dužine 1000m" Odluka
12.08.2015  Odluka za provođenje procedure zaključenja aneksa osnovnog ugovora za obezbjeđenje sredstava i opreme prilikom proglašenja redovne i vanredne odbrane od poplava u periodu 2014-31.07.2016. godine Odluka
11.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za korištenje mehanizacije i prevoza za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
07.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku - Održavanje pumpnih stanica i sistema za navodnjavanje u opštini Trebinje - nabavka pumpe za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
07.08.2015  Odlua o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku pumpe za vodu za navodnjavanje za potrebe Sektora oblasnog riječnog sliva Trebišnjice - JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015.godini Odluka
07.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za redovan godišnji servis i popravku klima uređaja za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini  Odluka
05.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku radova - Izvođenje radova sanacije dijela bujičnog potoka radi sprečavanja podlokavanja mjesnog groblja i plavljenja poljoprivrednih površina  Odluka
05.08.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke seta zaptivki za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske"Bijeljina u 2015. godini Odluka
05.08.2015  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Izgradnja dijela obaloutvrde na Bilećkom jezeru radi stvaranja uslova pristupu vodi za uzorkovanje i monitoring za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
04.08.2015  Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Izvođenje radova na sanaciji klizišta na Savskom mostu lokacija "Donja Dolina" stacionaža km 5+183 dužine L=185 m, Gradiska Odluka
29.07.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za postavljanje rampi na savskom nasipu na potezu od savskog mosta u Rači do ušća GOK-au Savu za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
27.07.2015  Odluka o poništenju postupka javne nabavke potrošnog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
24.07.2015  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini, jedno košenje na rijeci Gomjenici na području grada Prijedora, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
24.07.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga izmjene i dopune Glavnog projekta "Nadvišenje nasipa u Kozarskoj Dubici"(projektna komponenta WA108), zbog potreba izdavanja građevinske dozvole za nadvišenje Savskog nasipa u Kozarskoj Dubici u ukupnoj dužini od 14470 m, a koji se prostire na teritorijama opština Kozarska Dubica i Gradiška, a za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
22.07.2015  Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u Javnoj nabavci za izvođenje radova na sanaciji klizišta na savskom nasipu na lokaciji "Donja Gradina" stacionaža km 5+183 dužine L=183 m, na području Opštine Gradiška Odluka
20.07.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanje usluga - zakup poslovnog prostora na mjesečnom nivou, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
20.07.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje birotehničkih usluga za potrebe umnožavanja projektne dokumentacije koja se odnosi na "Projekat hitne pomoći i zaštite od poplava u RS" za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
17.07.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za održavanje pumpnih stanica i sistema za navodnjavanje u Opštini Trebinje. Odluka
17.07.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke dva brodska motora "pente" jačine 6KS za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
13.07.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u procesu nabavke novih računara, monitora, štampača, skenera i faks uređaja za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
13.07.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za medijsko praćenje i prezentovanje realizacije projekata, izradu video i foto materijala u okviru realizacije Projekta sanacije i rekonstrukcije objekata zaštite od poplava, za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
07.07.2015  Odluka o prekidu javne nabavke - tender TO OVO LOT1 i LOT2 Odluka
03.07.2015  Odluka o prekidu postupka javne nabavke za izradu Idejnog rešenja i glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda grada Bijeljina potezu kanal Glogovac - Spojni kanal - MOK Odluka
30.06.2015  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku seta zaptivki, za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka 
30.06.2015  Zaključak o ispravci Odluke broj: 01/4-3294-6/15 od 22.06.2015. godine Zaključak
29.06.2015 Odluka o izmjeni TD "Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta zaštite od unu. i brdskih voda grada Bijeljine na potezu Glogovac - MOK" Odluka
22.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izvođenje radova tekućeg održavanja i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini, jedno košenje, čišćenje Odluka 
15.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - "Nabavka antivirusnog softvera KASPERSKY" za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
12.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva i maziva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
12.06.2015 Odluka o izmjeni i dopuni Tenderske dokumentacije radovi "Uredjenje brdskih potoka na podrucju Kostajnice.." Odluka
12.06.2015 Odluka o izmjeni i dopuni Tenderske dokumentacije radovi "Izgradnja nasipa za odbranu od velikih voda Ulica Ranke Sipke..." Odluka
08.06.2015  Zaključak o ispravci Odluke broj 01/4-3251-1/15 od 04.06.2015. godine Zaključak
04.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku guma za traktor IMT-5106 koji je angažovan na košenju vodoprivrednih objekata i za kamion TAM 260, za potrebe Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine - JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka 
04.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku trimera i motornih pilaza košenje odbrambenih nasipa i sječu rastinja, kao i potrošnog materijala, potrebe Podsektora plavnog područja Semberije i posavine i Podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka 
02.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga - Izrada glavnog projekta za zaštitu urbanog naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne, opština Modriča Odluka 
02.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje geodetskih usluga za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
02.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke - Povezivanje udaljenih lokacija u VPN mrežu za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
02.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za registraciju vozila za potrebe Podsektora plavnog područja Save, Gradiška - JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
02.06.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u procesu javne nabavke potrošnog materijala i rezervnih dijelova za rotacione kosačice i bočni tarup FERRI TSE-60, za potrebe Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine- JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
29.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Izvođenje radova za tekuće održavanje puteva kraj nasipa, obodnih kanala i odvodnih kanala-šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa, obodnih i odvodnih kanala-Semberija i Izvođenje radova za tekuće održavanje puteva kraj nasipa, obodnih i odvodnih kanala-šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa, obodnih i odvodnih kanala-Kozarska Dubica i Gradiška Odluka
29.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: LOT1-Nabavka kancelarijskog materijala, LOT2-Nabavka tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter Odluka 
29.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pružanje usluga revizije dokumenata obnovljene i inovirane karte erozije Republike Srpske u razmjeri 1:25000 Odluka
28.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku Pružanje usluga izrade glavnih projekata: LOT1- Uređenje korita i izrada zaštitnog nasipa rijeke Bosne na širem području naselja Bare na dužini od 3 km i LOT2- Regulacija potoka-obodnog kanala Liješanj u gradu Doboj Odluka
27.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga popravke vodovodne mreže i kompletiranje hidrantskih ormarića za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
26.05.2015  Odluka o poništenju postupka javne nabavke Izvođenje radova sanacije dijela bujičnog potoka radi sprečavanja podlokavanja mjesnog groblja i plavljenja poljoprivrednih površina Odluka 
26.05.2015  Odluka o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije "Preliminarne procjene poplavnog rizika u Republici Srpskoj " Odluka
25.05.2015  Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku potrošnog materijala i rezervnih dijelova za rotacione kosačice i bočni tarup FERRI TSE-60, za potrebe Podsektora plavnog područja Semberije i Posavine, JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini  Odluka
21.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga obavljanja poslova odgovornog lica za zaštitu i zdravlje na radu i zaštite od požara za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
20.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova sanacije gravitacionog ispusta na lokalitetu CS Begov put Odluka
20.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga fizičkog obezbeđenja poslovnog prostora JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
19.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku sredstava zaštite od ujeda insekata (komaraca) i sredstava za suzbijanje korova za potrebe radnika raspoređenih na crpnim stanicama i ustavnim građevinama JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
19.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke za pružanje usluga Ispitivanja kvaliteta vodotoka u Republici Srpskoj u 2015. godini Odluka
15.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku za pružanje usluga servisiranja, održavanja i popravke motornih vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka 
14.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga osiguranja radnika za potrebe JU VODE SRPSKE  i LOT 2 za potrebe osig. vozila. Odluka
13.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku potrošnog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
08.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za renoviranje mokrih čvorova na CS Begov put i čuvarskoj kući Begov put  Odluka
08.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga prevođenja dokumenata sa engleskog jezika na srpski jezik i sa srpskog jezika na engleski jezika za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
04.05.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanje usluga ljekarskog pregleda za radnike raspoređene na radna mjesta sa povećanim rizikom za potrebe JU"Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
29.04.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za izradu Elaborata:"Profilisanje i čišćenje dijela korita i rijeke Zalomke radi povećanja propusne moći i spriječavanja izlijevanja vode na magistralni put Gacko-Nevesinje" za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini -Sektor ORS Trebišnjice Odluka
24.04.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pružanje usluga - zakup poslovnog prostora za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina Odluka 
24.04.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke roba "Znakovi upozorenja, zabrane i naredbi" Odluka
24.04.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku JN "Redovni godišnji pregled i servisiranje protivpožarnih aparata i hidranata JU VODE SRPSKE  u 2015.g. Odluka
15.04.2015  Odluka izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga servisiranja računara , štampača, plotera i faks uređaja Odluka
 15.04.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pružanje usluga revizije glavnog Projekta "Čišćenje rijeke Sane u granicama grada Prijedora (1.faza od granice sa opštinom Oštra Luka do gradskog mosta u Prijedoru L=17.50)+5.00 uzvodno za opštinu Oštra Luka" Odluka
14.04.2015 Odluka o proglašavanju najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sigurnosnih prsluka za spasavanje u vodi  Odluka
 06.04.2015.  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke robe za reprezentaciju za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Odluka
01.04.2015 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pranje motornih vozila i vulkanizerske usluge Odluka
 31.03.2015  Pojašnjenje po pitanju procedure Nabavka kancelarijskog materijala, tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter. Pojašnjenje 
 27.03.2015 Odluka o izmjenama i dopunama tenderske dokumentacije u Javnoj nabavci "Nabavka kancelarijskog materijala, tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter".  Odluka
 23.03.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za kancelarijski materijal za potrebe Sektora za upravaljanje ORS Trebišnjice  Odluka
23.03.2015 
 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za pranje motornih vozila za potrebe Sektora za upravljanje ORS Trebišnjice Odluka
23.03.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za servisiranje i nabavku sitne biro opreme za potrebe Sektora za upravljanje ORS Trebišnjice Odluka
23.03.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku metalnih polica za potrebe Sektora za upravljanje ORS Trebišnjice Odluka
23.03.2015  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke za nabavku kancelarijskog materijala  Odluka
vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 132

Juče 175

Ove sedmice 846

Ovog mjeseca 2339

Ukupno 123185121

Trenutno je 45 posjetilaca i nema članova online