logo

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA u 2017.g.

 

 

RB. Naziv Ugovori download
16.11.2017  Obrazac praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Nabavka računara za instalaciju i korištenje aplikacije MIJE  Obrazac
13.11.2017  Obrazac realizacije ugovora - Ugovor o nabavci automatskih hidroloških stanica Obrazac
03.11.2017  Obrazac praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "VODE SRPSKE"BIJELJINA Obrazac
31.10.2017  Obrazac praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ugovor o snimanju i fotografisanju iz vazduha JU "Vode Srpske" Obrazac
13.12.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma - Aneks br.1 Ugovora o pružanju usluga osiguranja imovine-poslovnih objekata-kancelarijski objekti i prostori  Obrazac
30.09.2017  Obrazac praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Ugovor o pružanju usluga izrade Glavnog operativnog plana pdbrane od poplava na području Oblasnog riječnog sliva rijeke Save u Republici Srpskoj JU "VODE SRPSKE"BIJELJINA Obrazac
26.09.2017  Obrazac praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "VODE SRPSKE"BIJELJINA Obrazac
14.09.2017  Obrazac praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "VODE SRPSKE"BIJELJINA Obrazac
08.09.2017  Obrazac praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor za izvođenje radova na uređenju korita i obala rijeke Ukrine u zoni mosta Kulaši, opština Prnjavor Obrazac
08.09.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor za izvođenje radova na sanaciji i regulaciji dijela vodotoka Zelenog Jadra kod stare pijace na teritoriji opštine Milići u dužini od 94,31m Obrazac
05.09.2017 Obrazac praćenje realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja Obrazac
01.09.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju usluga kontrole zagađivača u Republici Srpskoj u 2017.g. JU "VODE SRPSKE"BIJELJINA Obrazac
10.08.2017 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "VODE SRPSKE"BIJELJINA Obrazac
26.07.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju stručnih usluga obrade i kontrole vodoprivrednih obrazaca (PVN-2 i PVN-3) u 2017. godini Obrazac
23.07.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju usluga obrade ipripreme vodoprivrednih obrazaca (PVN-2 i PVN-e) u 2017. godine Obrazac
21.07.2017  Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Geodetske usluge 2017. godina Obrazac
19.07.2017  Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "VODE SRPSKE"BIJELJINA Obrazac
13.07.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o nabavci sredstava protiv gmizavaca Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
12.07.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Generalni remont traktora Obrazac
12.07.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Košenje kanala Dašnica (gradski dio) od ukrštanja kanala sa sjevernim krakom obilaznice do ukrštanja kanala sa južnim krakom obilaznice, grad Bijeljina za 2017. godinu Obrazac
10.07.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Ugovor o nabavci sredstava protiv gmizavaca. Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina Obrazav
 12.05.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini, za LOT 2-Trbinje Javna ustanova "Vode Srpske" Obrazac 
27.04.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Sukcesivna nabavka i isporuka potrošnog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
27.04.2017 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Ugovor o sukcesivnoj nabavci i isporuci potrošnog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
26.04.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Ugovor o sukcesivnoj nabavci i isporuci potrošnog materijala za potrebe kancelarije za podsliv rijeke Une (Sane) u Prijedoru Obrazac
24.05.2017 Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Sukcesivna nabavka i isporuka potrošnog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Odluka
24.04.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma, nabavka i isporuka potrošnog materijala u 2017. godini. Obrazac
24.04.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Sukcesivna nabavka i isporuka potrošnog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
24.04.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Nabavka i isporuka potrošnog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Banja Luka Obrazac
24.04.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Sukcesivna nabavka i isporuka potrošnog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
08.03.2017  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma- Izvođenje radova na odbrani od poplava podsektora plavnog područja "Ivanjsko polje" Brod Obrazac

 

 

 

 

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA u 2016.g.

RB. Naziv  Ugovori download 
43. Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o obnavljanju sistema hidroloških stanica na slivu rijeke Une Obrazac
43.  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o obnavljanju sistema hidroloških stanica na slivu rijeke Une Obrazac
40.  Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambenih nasipa i obodnih kanala u 2016. godini, LOT-, područje srednje Posavine i Ivanjskog polja Obrazac
38. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - " O izboru Konsultanata pružanja usluga izrade Glavnog projekta zaštite od poplava i uređenja korita rijeke Spreze na sektoru od 0+000 do 6+10na teritoriji Grada Doboja" Obrazac
37. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - "Pružanje usluga izrade Glavnog projekta zaštite od poplava i uređenja korita rijeke Bosne na sektoru "Pijeskovi" uzvodno od naselja "Bare" do Novog (Japanskog) mosta, u gradu Doboju." Obrazac
36. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - O pružanju usluga osiguranja imovine-poslovnim objekata Javna Ustanova "Vode Srpske" Obrazac
29. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina 19.08.2016 Obrazac
29. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Obrazac
25. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma faktičkog stanja lica mjesta na k.l 523,K.O. Skelani, Opština Srebrenica Obrazac
18. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Obrazac
15. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina 14.07.2016 Obrazac
15. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma Obrazac
 9.  Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o izvođenju radova na sanaciji korita rijeke Lukavac na području MZ Magnojević, MZ Vršani, MZ Donja Bukovica i MZ Novi, Grad Bijeljina Obrazac
 7.   JU "VODE SRPSKE" Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala Obrazac
7.  JU "VODE SRPSKE" Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala Obrazac
 6. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Izvođenje radova na čišćenju naplava poslije velike vode i uređenju rijeke Tavije na dužini od 3600m na teritoriji opštine Kostajnica  Obrazac
 5. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - izvođenje radova na izmještanju korita rijeke tavije u dužini od 100m, opština kostajnica Obrazac
3. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma-Tekuće održavanje zaštitnog vodnog objekta crpne stanice "Ćurići" , Vučilovac, Brčko distrikt bih u 2016. godini Obrazac
 2. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma: "Izvođenje radova na uređenju korita i obale rijeke Ukrine u zoni mosta "Kulaši" - opština Prnjavor" Obrazac
 2. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma: "Izvođenje radova na uređenju korita i obale rijeke Ukrine u zoni mosta "Kulaši" - opština Prnjavor" Obrazac
1. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
 1. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
30.12.2016 Obrazac realizacije ugovora / okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju usluga izrade projektnog zadatka za izradu glavnog projekta "Restauracija i čišćenja akumulacije Drenova u Prnjavoru" za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
28.11.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma : "Ugovor o nabavci i prevozu drvenih talpi." JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
14.10.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
14.10.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
14.10.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
12.10.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - O izvođenju radova na izgradnji nasipa pored Tutnjevačke rijeke u MZ Tutnjevac, područje opštine Ugljevik Obrazac
12.10.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - O izvođenju radova na sanaciji vodotoka rijeke Bukovičice u MZ Korenita, područje opštine Ugljevik Obrazac
11.10.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" Bijeljina - Ugovor o izvođenju radova na sanaciji lokalnih puteva oštećenih u majskim poplavama Obrazac
31.08.2016 Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih od posledica nesretnog slučaja Obrazac
31.08.2016 Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju stručnih usluga obrade i kontrola vodoprivrednih obrazaca (PBN-2 i PBN3) JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
31.08.2016 Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju stručnih usluga obrade i kontrola vodoprivrednih obrazaca (PBN-2 i PBN3) JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
31.08.2016 Obrazac praćenja realizacije ugovora / okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju stručnih usluga obrade i kontrola vodoprivrednih obrazaca (PBN-2 i PBN3) JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
01.08.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
20.07.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
15.07.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o nabavci GPS uređaja Obrazac
30.06.2016 Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac

 

OBRAZAC REALIZACIJE UGOVORA  2015.g. 

RB. Naziv  Ugovori download 
47. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina  Obrazac
46. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  Ugovor o izvođenju radova na sanaciji ušća kanala Glogovac-MOK-Dašnica i Kanala MOK za potrebe kontinuiranog proticaja kanala mok od 4m3/s, na podrucju osštine Bijeljina Obrazac
45. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
44. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina 19.12.2015 Obrazac
44. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina  Obrazac
43. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u RS za 4 kvartal 2015.g. Obrazac
42. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Nabavka XT3-opreme LOT-1 za potrebe radnika Javne Ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
41. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Ugovor o pružanju usluga održavanja GIS ESPI softvera licenci za 2015.g. Obrazac
40. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina - OPC Trebišnjica Trebinje Obrazac
39. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  Obrazac
38. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina  Obrazac
37. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina - OPC Trebišnjica Trebinje Obrazac
36. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  Obrazac
35. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina - OPC Trebišnjica Trebinje Obrazac
34. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  Obrazac
33. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma  Obrazac
32. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta u Javnu ustanovu "Vode Srpske" Bijeljina prema standardu ISO 9001:2008 Obrazac
31. Ugovor o izradi glavnog projekta čišćenja korita rijeke sane u granicama grada Prijedora (2. Faza-od gradskog mosta u Prijedoru do granice sa opštinom Novi Grad L=18,5km) Obrazac
29. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju usluga izrade Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda grada Bijeljina na potezu kanal Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal  Obrazac
28. Ugovor o izvođenju radova sanacije vodoprivrednih objekata, opština Lopare Lot 1. izvođenje radova sanacija i uređenje Loparskog potoka od doma zdravlja do doma penzionera L=105m Obrazac
27. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina - OPC Trebišnjica Trebinje Obrazac
26. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Nabavka goriva i maziva "Petrol BH" Oil DOO Sarajevo,  A.D. "Nestro Petrol" Obrazac
 25.  Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina - OPC Trebišnjica Trebinje  Obrazac
 24. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o izvođenju radova za tekuće odrzavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambenih nasipa i obodnih kanala za 2015 godinu u R.S  Obrazac
23. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o izvođenju radova za tekuće odrzavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambenih nasipa i obodnih kanala za 2015 godinu u R.S Obrazac
22. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina - OPC Trebišnjica Trebinje Obrazac
21. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
20. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
19. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
18. Obrazac realizacije ugovora o nabavci novih računara, monitora, štampača, skenera i faks uređaja Obrazac
17. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o przžanju stručnih usluga obrade i kontrola vodoprivrednih obrazaca (PBH -2 i PBH -3) Obrazac
16. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina - "Revizija dokumenata obnovljene i inovirane karte EROZIJE Republike Srpske u razmjeri 1:25.000" Obrazac
15. Ugovor o pružanju usluga revizije tehničke dokumentacije "Preliminarna procjena poplavnog rizika u Republici Srpskoj" Obrazac
14. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Nabavka ispitivanje i mjerenje elektro opreme na crpnim stanicama i ustavnoj građevini Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
13. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
12. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Osiguranje vozila A.D. Drina Zvornik Obrazac
11. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina-Ugovor o osiguranju radnika Obrazac
10. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
9. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
8. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o pružanju usluga izrade Glavnog projekta za zaštitu urbanog naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne, opština Modriča Obrazac
7. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - JU "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
6. Ugovor o tekućem održavanju puteva kraj nasipa, obodnih i odvodnih kanala-šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa,obodnih i odvodnih kanala-Semberija u 2015. godini Obrazac
5. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala Obrazac
4. Obrazac realizacije ugovora o nabavci tonera za štampače, faks aparate, fotokopir i ploter Obrazac
 3. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Servisiranje vozila Univerzal auto  Obrazac
 2. Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma - Ugovor o izvođenju radova sanacije gravitacionog ispusta na lokalitetu crpne stanice "Begov put" na području grada Bijeljina  Obrazac
 1.  Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma JU "VODE SRPSKE" - Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2015.g.  Obrazac
02.11.2015 Obrazac realizacije ugovora / okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" - Ugovor o nabavci kancelarijskog namještaja i materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Obrazac
29.04.2015 Obrazac realizacije ugovora / okvirnog sporazuma JU "Vode Srpske" - Ugovora o pružanju usluge zakupa sale za održavanje stručnih radionica sa uključenim ozvučenjem, video bimom i koktelom u pauzama za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini Obrazac
vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 132

Juče 175

Ove sedmice 846

Ovog mjeseca 2339

Ukupno 123185121

Trenutno je 47 posjetilaca i nema članova online