logo

OBAVJEŠTENJA O AKTUELNIM NABAVKAMA - 2017.g.

Datum

 

Naziv

(tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke")

Sl. Glasnik 
Tenderska dokumentacija
download 
07.10.2017  Nabavka novog putničkog motornog vozila    
06.12.2017  Nabavka ličnih zaštitnih sredstava za radnike koji su raspoređeni na radna mjesta sa povećanim rizikom od povrede na radu    
08.11.2017  Košenje nasipa i kanala na području Srpca, Gradiške i Kozarske Dubice    
31.10.2017

 Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini, šljunčanje krune nasipa i puta pored nasipa i kanala za područje Srpca, Gradiške, Kozarske Dubice i Prijedora

   
26.10.2017  Izvođenje radova krčenja šiblja, korova, i drugog rastinja kao i sječenje druveća prečnika 10 cm, radi obezbeđenja boljeg proticajnog profila u uslovima visokog vodostaja i odbrane od poplava     
24.10.2017  Nabavka usluga - Održavanje mehanizacije za potrebe kancelarije plavnog područja Save, Gradiška    
19.10.2017  Nabavka novih servera, računara, monitora, štampača, skenera, faks uređaja i kopir aparata    
02.10.2017  Nabavka automatskih hidroloških stanica    
22.09.2017 Informacija - U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (sl. BiH, 39/14) objavljuje se informacija, da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama JU "Vode Srpske" Bijeljina provodi pregovarački postupak javne nabavke bez objavljivanja obavještenja sa ponuđačem Agencija za pružanje informatičkih usluga "Korleone" Boljevci, Beograd, za izbor ponuđača za nabavku roba - Otkup izvornog koda za aplikaciju vodnih naknada. Pomenuti ponuđač je vlasnik navedenog koda. Tenderska dokumentacija je dostupna svim zainteresovanim ponuđačima i može se preuzeti kod ugovornog organa do roka za dostavljanje zahtjeva za učešće 09.10.2017. godine na adresi : JU "Vode Srpske" Bijeljina ulica Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 časova.    
07.09.2017  Rješenje o pokretanju postupka javne nabavke roba - kupovina izvornog koda za aplikaciju vodnih naknada   Rjesenje
17.08.2017  Poziv za dostavljanje ponuda za usluge osiguranja   Poziv
14.08.2017  Izvođenje radova na sanaciji i regulaciji dijela vodotoka Lukavac u dužini od 4.0 km na području grada Bijeljina - I faza    
14.08.2017  Izvođenje dodatnih radova-Regulacija rijeke Knežice, Opština Kozarska Dubica    
04.08.2017  Pružanje usluga kontrole zahvaćenih količina vode od strane komunalnih preduzeća za javno vodosnadbjevanje stanovništva i industrije za 2017. godinu    
04.08.2017  Pružanje usluga kontrole zagađivača u Republici Srpskoj u 2017. godini    
17.07.2017  Rješenje o izmjeni tenderske dokumentacije   Rjesenje
30.06.2017  Izrada glavnog operativnog plana odbrane od poplava na području oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj    
29.06.2017  Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini, šljunčanje krune nasipa i puta pored nasipa i kanala za područje Semberije i za područja Srpca, Gradiške, K.Dubice i Prijedora    
26.06.2017  Izvođenje radova na uređenju korita rijeke Lovnice na potezu manastirskog kompleksa Lovnica u okviru koga će se izvršiti rekonstrukcija vodozahvata i saniranje vodovodne i kanalizacione infrastrukture, opština Šehovići    
16.06.2017  Nabavka mehanizacije za održavanje nasipa i kanala    
01.06.2017  Tekuće održavanje i funkcionisanja osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2017. godini, jedno košenje, čišćenje, za područje Trebinja    
30.05.2017 Rješenje o pokretanju postupka javne nabavke za pružanje stručnih usluga obrade i kontrole vodoprivrednih PVN-2 i PVN-3 obrazaca putem pregovaračkog postupka bez objave  obavještenja i to sa Agencijom za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banja Luka    Rješenje
26.04.2017  Izvođenje radova na sanaciji i regulaciji dijela vodotoka Zelenog Jadra kod stare pijace, na teritoriji opštine Milići    
20.04.2017  Nabavka ulja i maziva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijlejina    
18.04.2017  Informacija - U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (sl. BiH, 39/14) objavljuje se informacija, da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama JU "Vode Srpske" Bijeljina provodi pregovarački postupak javne nabavke bez objavljivanja obavještenja sa ponuđačem Agencija za pružanje informatičkih usluga "Korleone" Boljevci, Beograd, za izbor pružaoca usluga za održavanje i razvoj Aplikacije vodnih naknada u 2017. godini. Pomenuti ponuđač je vlasnik Source Code aplikacije - izvorni kod "Naknade" za JU "Vode Srpske" Bijeljina, neophodne za vođenje matične evidencije obveznika vodnih naknada u Republici Srpskoj. Tenderska dokumentacija je dostupna svim zainteresovanim ponuđačima i može se preuzeti kod ugovornog organa do roka za dostavljanje zahtjeva za učešće 04.05.2017. godine na adresi : JU "Vode Srpske" Bijeljina ulica Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 časova.   Rješenje
19.04.2017 Servisiranje, održavanje i popravka motornih vozila Javne Ustanove " Vode Srpske" u 2017.godini    
07.04.2017 Izvođenje radova na uređenju korita i obala rijeke Ukrine u zoni mosta "Kulaši" - opština Prnjavor    
07.04.2017  Poziv za dostavu ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina za 2017. godini   Javni poziv
30.03.2017  Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga pranja službenih vozila Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini   Javni poziv
28.03.2017  Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godini    
24.03.2017  Javni poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga čišćenja i održavanja poslovnih prostorija Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2017. godine   Javni poziv
22.03.2017 Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora i radionučkog prostora u Gradišci za potrebe rada Podsektora plavnog područja rijeke Save u Gradišci   Javni poziv
07.03.2017  Obavještenje o nabavci goriva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina    
 20.02.2017   Poziv za dostavu ponuda za dodjelu ugovora o pružanju usluga fizičkog i tehničkog obezbjeđenja objekta Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina    Javni poziv

 

 

 

 

OBAVJEŠTENJA O AKTUELNIM NABAVKAMA - 2016.g.

 Datum Naziv  Sl. Glasnik 
Tenderska dokumentacija
download 
29.12.2016 Obavještenje o nabavci i izvođenju radova modernizacije IT infrastrukture u Javnoj ustanovi "Vode Srpske" u Bijeljini    
27.12.2016

Obavještenje o nabavci i izvođenju radova ublažavanja konkavne krivine na rijeci Drini u cilju smanjenja uspora i plavljenja, Grad Bijeljina

   
23.12.2016 Obavještenje o nabavci Glavnog operativnog plana odbrane od poplava na području oblasnog riječnog sliva Save u Republici Srpskoj    
16.12.2016 Obavještenje o nabavci i izvođenju radova na profilisanju lijevog rukavca rijeke Drine uklanjanjem sljunčanog nanosa, u cilju zahvatanja vode rijeke Drine u kanal Drina - Dašnica, grad Bijeljina    
14.12.2016 Obavještenje o nabavci i izradi strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Plan upravljanja Oblasnim riječnim slivom (distrikt) rijeke Save Republike Srpske    
12.12.2016 Obavještenje o nabavci izvođenja radova i nabavka sredstava i opreme prilikom redovne i vandredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj - ponovljeni postupak (drugi put)    
01.12.2016  Obavještenje o nabavci računara, monitora, štampača, skener i faks uređaja za potrebe javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini    
18.11.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku z izbor konsultanata za poslove pružanja usluga revizije projektne dokumentacije     
11.11.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku  izvođenje radova i nabavka  sredstava i opreme prilikom redovne  i vandredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj    
10.11.2016  Rješenje- Izvođenje radova na sanaciji i regulaciji dijela vodotoka Lukavac, u dužini od 4,0 kilometara na području Grada Bijeljine I faza   Rješenje
02.11.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku uređenje dijela korita Majevičkog obodnog kanala od progila P 246 (stacionaža km 10+639,22)do profila P262  (stacionaža km 11+151,66)u ukupnoj dužini od 512,44 metra, na području grada Bijeljina    
21.10.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku održavanja GIS SRI softvera licenci za 2016.godinu    
11.10.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku obnavljanje sistema hidroloških stanica na slivu rijeke Une    
22.09.2016 Rješenje o pokrenutom postupku javne nabavke roba-Sukcesivna nabavka goriva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina Podsektora plavnog područja Save, Gradiška putem konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
16.09.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku izbor izvođaca radova i nabavke sredstava i opreme prilikom redovne i vandredne odbrane od poplava u Republici Srpskoj    
08.09.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku izdizanje putne komunikacije na lokalitetu "Orlovo polje" Grad Bijeljina    
07.09.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku izvođenja radova na sanaciji i regulaciji vodotoka Lukavac u dužini od 4km na području grada Bijeljina- I Faza    
06.09.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku ispitivanje i mjerenje elektro opreme na crpnim stanicama za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016.godini    
05.09.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku regulacija dijela vodotoka rijeke Sušice na teritoriji grada Trebinja-ponovljen postupak    
30.06.2016  Odluka o izmjenama tenderske dokumentacije u javnoj nabavci - tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrameni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje, čišćenje za LOT1   Odluka
25.07.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku izrada glavnog projekta zaštite od poplava i uređenja korita rijeke Bosne na sektoru "Pijeskovi" uzvodno od naselja Bare do novog (Japanskog) mosta u Gradu Doboj    
22.07.2016  Javni poziv za prikupljanje ponuda za osiguranje i Odluka o izmjeni javnog poziva za prikupljanje ponuda za osiguranje  

Javni poziv

Odluka

21.07.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku izrada studije "Analiza stanja i prijedlog mjera za sanaciju brane, uspostavljanje sistema monitoringa  i upravljanje branom i akumulacijom Drenova"    
15.07.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku  izbor konsultanata za poslove pružanja usluga izrade Glavng projekta zaštite od poplava i uređenja korita rijeke Spreče na sektoru od 0+000 do 6+100, na teritoriji Grada DOboja    
15.07.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku izrada glavnog projekta navodnjavanja poljoprivrednih površina u Trebinjskom polju sa pumpne stanice Geljev most    
11.07.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku regulacije dijela vodotoka rijeke Vrbe na Čemernu    
11.07.2016  JAVNI POZIV za dostavu ponuda za dodjelu ugovora o pružanju usluga fizičkog obezbjeđenja objekta JU "Vode Srpske" Bijeljina   Poziv
08.07.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku regulacija dijela vodotoka rijeke Sušice na teritoriji Grada Trebinja    
04.07.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku izrada studije "Preliminarna procjena rizika od poplava na području sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj    
04.07.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku sukcesivna nabavka goriva za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina-ponovljeni postupak    
21.06.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku pruzanja usluga projekta monitoringa podzemnih voda sliva rijeke Drine na prostoru Republike Srpske    
21.06.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku tekuće odrzavanje kanala u Trebinjskom, Popovom i Ljubinskom polju    
16.06.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku izrada sistema za predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u Republici Srpskoj-Pilot projekat rijeke Une i Sane u Republici Srpskoj    
16.06.2016  Obavještenje Ponovljeni javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Trebinju   Poziv
09.06.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku analiza količine zahvaćene vode od strane komunalnih preduzeća za javno vodosnabdjevanje stanovništva i industrije za 2016.godinu    
09.06.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku analiza i utvrđivanja stepena zagađenosti otpadnih voda zagađivača u Republici Srpskoj za 2016. godinu    
07.06.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku pružanja geodetskih usluga u Republici Srpskoj za potrebe Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina u 2016.godini    
02.06.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku izvođenja radova na regulaciji dijela rijeke Sapne i regulaciji dijela rijeke Hoče-opština Zvornik    
26.05.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku izbor konsultanata za poslove pružanja usluga revizije "Glavnog projekta čišćenja rijeke Sane u granicama Grada Prijedora"    
19.05.2016 Obavještenje o pokrenutom postupku ispitivanja kvaliteta voda dofotoka u Republici Srpskoj u 2016.godini    
18.05.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2016. godini, jedno košenje, čišćenje - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
16.05.2016  Poziv za dostavu ponuda za pružanje usluga interne i eksterne reprezentacije u 2016. godini   Poziv
13.05.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku sukcesivne nabavke tonera, faks uređaja,kopir aparata i ketridža za plotere    
10.05.2016  JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Trebinju   Javni poziv
05.05.2016  Informacija - U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (sl. BiH, 39/14) objavljuje se informacija, da u skladu sa članom 21. stav (1) tačka c) Zakona o javnim nabavkama JU "Vode Srpske" Bijeljina provodi pregovarački postupak javne nabavke bez objavljivanja obavještenja sa ponuđačem Agencija za pružanje informatičkih usluga "Korleone" Boljevci, Beograd, za izbor pružaoca usluga za održavanje i razvoj Aplikacije vodnih naknada u 2016. godini. Pomenuti ponuđač je vlasnik Source Code aplikacije - izvorni kod "Naknade" za JU "Vode Srpske" Bijeljina, neophodne za vođenje matične evidencije obveznika vodnih naknada u Republici Srpskoj. Tenderska dokumentacija je dostupna svim zainteresovanim ponuđačima i može se preuzeti kod ugovornog organa do roka za dostavljanje zahtjeva za učešće 16.05.2016. godine na adresi : JU "Vode Srpske" Bijeljina ulica Miloša Obilića 51, 76300 Bijeljina svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 časova.   Rjesenje
25.04.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Sanacija korita rijeke Lukavac na području MZ Magnojević, MZ Vršani, MZ Donja Bukovica i MZ Novi, grad Bijeljina - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E- nabavke"    
25.04.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Sanacija oštećenja nakon poplava na ranije izgrađenoj obaloutvrdi lijeve obale rijeke Drine na lokalitetu "Holandija" u MZ Janja i sanacija klizišta na lokalitetu "Otoka" u MZ Glavičice, grad Bijeljina - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
25.04.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Pružanje usluga servisiranja, održavanja i popravke motornih vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
21.04.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Uređenje dijela korita rijeke Lovnice na potezu manastirskog kompleksa Lovnica na teritoriji opštine Šeković - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
20.04.2016  Obavještenje o obilasku trase za izvođenje radova na čišćenju naplava poslije velike vode i uređenju korita rijeke Tavije u dužini os 3600 m na teritoriji opštine Kostajnica   Obavještenje
20.04.2016  Poziv za dostavu ponuda za usluge čišćenja i održavanja poslovnih prostorija JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini   Poziv
18.04.2016  Poziv za dostavu ponuda za usluge pranja službenih vozila u 2016. godini   Poziv
13.04.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Izbor Konsultanta za poslove pružanja usluga revizije "Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda grada Bijeljine na potezu Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal" - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
08.04.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Izvođenje radova na čišćenju naplava posle velike vode i uređenju rijeke Tavije u dužini od 36000m na teritoriji opštine Kostajnica - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
07.04.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Sukcesivnu nabavku kancelarijskog materijala u 2016. godini - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
17.03.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Nabavka ulja i maziva u 2016. godini - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
10.03.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Sukcesivnu nabavku goriva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2016. godini    
08.03.2016  Rješenje o izmjeni i dopuni tenderske dokumentacije Za izvođenje radova na izmještanju korita rijeke Tavije u dužini od 100m, opština Kostajnica   Rjesenje
25.02.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za nabavku  Izvođenje radova na izmještanju korita rijeke Tavije u dužini od 100 m, opština Kostajnica - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
 19.02.2016  International invitation for prequalification  (Service contract notice)  Flood risk Management in Republic of Srpska   Sl. glasnik BiH br.11 Aplication
      Corrigendum of application
 02.02.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Izvođenje radova na uređenju korita i obala rijeke Ukrine u zoni mosta "Kulaši", opština  Prnjavor; otvoreni postupak (FS RS) - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
01.02.2016  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Izvođenje radova na regulaciji dijela rijeke Sapne i regulaciji dijela rijeke Hoče - opština  Zvornik; za LOT 1 i LOT 2 (ponovljeni postupak); otvoreni postupak nabavke (FS RS) - tenderska dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    

 

 

ARHIVA ..........

OBAVJEŠTENJA O AKTUELNIM NABAVKAMA - 2015.g.

 Datum Naziv  Sl. Glasnik 

Tenderska dokumentacija download 

07.12.2015 Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Izrada oborinske kanalizacije u ulici Ranka Šipke-opština Kostajnica - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke    
30.11.2015 Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Izvođenje radova na regulaciji dijela rijeke Sapne, regulaciji dijela rijeke Hoče i regulacije dijela rijeke Zlatice - opština Zvornik - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
28.10.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2015. godini - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
23.10.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata-odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini-jedno košenje, čišćenje, za LOT 1-područje Srbac, Gradiška i Kozarska Dubica, LOT 2-područje Semberije - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
22.10.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za sanaciju mostova na lokalitetima naselja Rastoke, Kulaši, Peulići, Đurđevići, Ribnjak-Detlak i G.Vijačanima-opština Prnjavor - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
20.10.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova - Sanacija ušća kanala Glogovac-MOK-Dašnica i kanala MOK za potrebe kontinuiranog proticaja kanalom MOK od 4 m3/c, na području opštine Bijeljina - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
28.09.2015 Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za nabavku roba (nabavka HTZ opreme) za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
28.09.2015 Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za pružanje usluga nabavka GIS ESRI softvera licenci za 2015.g. za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
02.09.2015  Poziv za dostavljanje ponuda za ugostiteljske usluge     Poziv
01.09.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova profilisanje dijela korita rijeke Zalomke radi povećanja propusne moći i sprečavanja izlijevanja vode na magistralni put Gacko - Nevesinje za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
31.08.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova održavanje korita rijeke Mušnice od protočne brane nizvodno od Avtovca u dužini cca 2000 m, čišćenje i sanacija protočne brane i betonskog kanala u dužini cca 400 m za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
27.08.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova na sanaciji malog nasipa u naselju Dobori na oštećenim mjestima opština Modriča -  tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"     
19.08.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova na izgradnji obaloutvrde na lijevoj obali Turjanice od ušća uzvodno 250 m, opština Laktaši - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    hhhh
10.08.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova na sanaciji pješačke staze kejskog zida na rijeci Uni, opština Novi Grad - tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
07.08.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova - Izgradnja dijela obaloutvrde na Bilećkom jezeru radi stvaranja uslova pristupu vodi za uzorkovanje i monitoring za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini - ponovljeni postupak, tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
31.07.2015  Obavještenje o obilasku lokacije u Knežici - opština Kozarska Dubica, po tenderu broj 01/4-5005-2/15 (obavještenje u Službenom glasniku BiH broj 1086-1-3-65-3-45/15)     Obavještenje
28.07.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za nabavku usluga održavanje GIS ESRI softvera licenci za 2015. godinu, tendersku dokumentaciju možete preuzeti i sistemu "E-nabavke"    
24.07.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Izrada glavnog projekta čišćenja korita rijeke Sane u granicama grada Prijedora (2 faza - od gradskog mosta u Prijedoru do granice sa opštinom Novi Grad L=18,5 km), tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"     
23.07.2015  Obavještenje o obilasku lokacija u Opštini Lopare, po tenderu broj 01/4-4893-2/15     Obavještenje
22.07.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova Tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodnih objekata-odbrambenih nasipa i obodnih kanala u 2015. godini-jedno košenje nasipa na rijeci Gomjenici na području Grada Prijedora, tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
16.07.2015 Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova Regulacije rijeke Knežice od profila P477-P638 od cca L=2000m, u naselju Knežica - Opština Kozarska Dubica, tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
14.07.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za Sanacija potoka od Doma Zdravlja do Doma Penzionera L=105m, Kozjačkog potoka koji protiče kroz naselje Lopare i uređenje rijeke Gnjice od kraja regulacije do mosta u Mačkovcu (kod ciglane) L=1000m, Opština Lopare, tendersku dokumentaciju možete preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
10.07.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za nabavku roba Održavanje pumpnih stanica i sistema za navodnjavanje u Opštini Trebinje - nabavka pumpe za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini a tenderska dokumentacija se može preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
10.07.2015  Obavještenje o pokrenutom postupku tendera za izvođenje radova Izgradnja dijela obaloutvrde na Bilećkom jezeru radi stvaranja uslova pristupu vodi za uzorkovanje i monitoring za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini a tenderska dokumentacija se može preuzeti u sistemu "E-nabavke"    
07.07.2015  Tenderska dokumentacija za izvođenje radova na sanaciji klizišta na Savskom nasipu na lokaciji "Donja Gradina" stacionaža km 5+183 dužine L=185m, na području Opštine Gradiška     Dokumentacija
30.06.2015  Tenderska dokumentacija za tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini, jedno košenje, čišćenje     Dokumentacija
19.06.2015  Tenderska dokumentacija - Održavanje pumpnih sistema za navodnjavanje u opštini Trebinje za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Dokumentacija
19.06.2015  Tenderska dokumentacija za izvođenje radova sanacije dijela bujičnog potoka radi sprečavanja podlokavanja mjesnog groblja i plavljenja poljoprivrednih površina     Dokumentacija
10.06.2015 Tenderska dokumentacija Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta zaštite od brdskih i unutrašnjih voda Grada Bijeljine na potezu kanal Glogovac - spojni kanal - Majevički obodni kanal izmjena TD ... Odluka     Dokumentacija
09.06.2015  Tenderska dokumentacija za nabavku novih računara, monitora, štampača, skenera i faks uređaja za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina      Dokumentacija
04.06.2015  Tenderska dokumentacija - Nabavka rezervnih dijelova za rotacione kosačice i tarup za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Dokumentacija
04.06.2015  Tenderska dokumentacija usluge - Uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta u JU "Vode Srpske" Bijeljina prema standardu ISO 9001:2008     Dokumentacija
25.05.2015  Tenderska dokumentacija za pružanje stručnih usluga obrade i kontrole PVN-2 i PVN-3 obrazaca za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina      Dokumentacija
25.05.2015  Tenderska dokumentacija za izgradnju nasipa za odbranu od velikih voda rječice Tavijei rijeke Une, za rekonstrukciju i izgradnju ulice Ranka Šipke u Kostajnici L=327,08m     Dokumentacija
25.05.2015 Tenderska dokumentacija uređenje brdskih potoka na području opštine Kostajnica     Dokumentacija
22.05.2015 Tenderska dokumentacija za izvođenje radova tekuće održavanje i funkcionisanje osnovnih vodoprivrednih objekata - odbrambeni nasipi i obodni kanali u 2015. godini jedno košenje, čišćenje     Dokumentacija
15.05.2015 Tenderska dokumentacija za pružanje usluga "Ispitivanje i mjerenja elektro opreme na crpnim stanicama i ustavnoj građevini za potrebe JU VODE SRPSKE Bijeljina u 2015.g.     Dokumentacija
11.05.2015  Tenderska dokumentacija za pružanje usluga revizije tehničke dokumentacije "Preliminarna procijena poplavnog rizika u Republici Srpskoj"     Dokumentacija
30.04.2015 Tenderska dokumentacija za pružanje usluga "Izrada glavnog projekta za zaštitu urbanog naselja Dobor od velikih voda rijeke Bosne, opštine Modriča   Dokumentacija
30.04.2015  Tenderska dokumentacija za pružanje usluga izrade glavnih projekata Lot1-Uređenje korita i izrada zaštitnog nasipa rijeke Bosne na širem području naselja Bare na dužini od 3km Lot2-regulacija potoka-obodnog kanala Liješanj u gradu Doboju     Dokumentacija
30.04.2015  Tekuće održavanje puteva kraj nasipa, obodnih i odvodnih kanala-šljunčanje puteva pored odbrambenih nasipa, obodnih i odvodnih kanala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Dokumentacija
29.04.2015  Izvođenje radova sanacije dijela bujičnog potoka radi sprečavanja podlokavanja mjesnog groblja i plavljenja poljoprivrednih površina     Dokumentacija
29.04.2015  Revizija dokumenata obnovljene i inovirane karte erozije republike Srpske u razmjeri 1:25.000     Dokumentacija
27.04.2015  Tenderska dokumentacija za izvođenje radova sanacije gravitacionog ispusta na lokalitetu crpne stanice Begov put Bijeljina     Dokumentacija
23.04.2015  Ispitivanje kvaliteta voda vodotoka u Republici Srpskoj u 2015.godini     Dokumentacija
21.04.2015  Pružanje geodetskih usluga za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini      Dokumentacija
15.04.2015  Nabavka goriva i maziva za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Dokumentacija
06.04.2015  Usluge osiguranja radnika i vozila za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini     Dokumentacija
31.03.2015  Nabavka potrošnog materijala za potrebe JU "Vode Srpske" Bijeljina     Dokumentacija
 24.03.2015  Servisiranje,održavanje i popravke motornih vozila JU "Vode Srpske" Bijeljina u 2015. godini   Dokumentacija

 24.03.2015 

 Nabavka kancelarijskog materijala,tonera za štampače,faks aparate,fotokopir i ploter.

  Dokumentacija

 

 


ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

vodostaji

Vodostaji rijeka - RHMZ

Izvještaji o vodostanju na rijekama u Republici Srpskoj

JU "VODE SRPSKE" - Bijeljina

Adresa: Miloša Obilića 51. 76300 Bijeljina Republika Srpska - Bosna i Hercegovina
telefoni: centrala +387 55 201 784, fax: 211-517, 220-363
email: bijeljina@voders.org
web: www.voders.org

Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Save - Bijeljina

telefoni:+387 55 201 783, 


Sektor za upravljanje Oblasnim riječnim slivom Trebišnjice - Trebinje

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca, 55/IV, 89101 Trebinje 
telefoni: +387 59 245 510 faks 059/245 - 520
email: trebinje@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Vrbas - Banja Luka

Adresa: Slavka Rodića br.5 , 78000 Banja Luka
telefoni: +387 51 215 485
email: banjaluka@voders.org

Područna kancelarija za podsliv rijeke Bosne - Doboj

Adresa: Vojvode Mišića 22 73500 Doboj Republika Srpska - Bosna i Herzegovina
telefoni: +387 53 200 570 ; fax: 
email: doboj@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Une -Prijedor

Adresa: Aleja Kozarskog odreda bb 79101 Prijedor Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 52 240 330 ; fax: +387 52 240 331
email: prijedor@voders.org


Područna kancelarija za podsliv rijeke Drine - Zvornik

Adresa: Svetog Save bb 75400 Zvornik Republika Srpska - Bosna i Herzegovina 
telefoni: +387 56 215 990  ; fax: +387 56 215 990
email: @voders.org

Prijava

Brojač posjeta

Danas 131

Juče 175

Ove sedmice 845

Ovog mjeseca 2338

Ukupno 123185120

Trenutno je 39 posjetilaca i nema članova online