Ћирилица | Latinica | English

Sliv Vrbasa

Rijeka Vrbas je desna pritoka rijeke Save, u koju se ulijeva na ST 434,5 km. Sa slivnompovršinom od 6.386 km2 (karta 3), Vrbas je po veličini najmanja glavna pritoka rijeke Save uBiH. Rijeka Vrbas izvire u podnožju planine Zec, ST 235 km, sa kotom vrela na 1.715 m.n.m.Ukupna visinska razlika od vrela do ušća (kota na ušću 88 m.n.m.) iznosi 1.627 m, a prosjeanpad korita 6,92 0/00.Glavne lijeve pritoke Vrbasa su: Pliva i Crna Rijeka. Glavne desne pritoke Vrbasa su: Bistrica,Ugar, Svrakava, Vrbanja, Turjanica i Poveli. Razlikujemo tri glavna dijela toka Vrbasa: gornji tok, srednji tok i donji tok.

Gornji Vrbas - Vrbas izvire na podnožju planine Vranica. Od izvora do uša lijeve pritoke Draguine tee prema zapadu. Na ovom potezu prolazi kroz usku dolinu, sastavljenu od filita ipješara. Od uša Draguine Vrbas tee u pravcu sjeverozapada i ulazi u nešto proširenu dolinu kod Bugojna. U oba ova proširenja Vrbas tee preko aluvijalnih i dolinskih sedimenata.Široka dolina prostire se sve do Donjeg Vakufa, gdje se naglo sužava i Vrbas ulazi u uski kanjon od metamorfita i filita. U blizini grada Jajca, Vrbas pravi dvije velike krivine i ulazi u nešto širu dolinu od krenjaka. Na ovom potezu se u Vrbas s desne strane ulijeva Rijeka, a u gradu Jajce se s lijeve strane ulijeva Pliva koja je ujedno i najvažnija pritoka Vrbasa.

Gornji tok od izvora do Han Skele (km 145,1)ima prosjeni pad vodnog lica 7,8 0/00. Ovaj potez karakteriziraju veliki padovi i male koliine vode.

Srednjem toku Vrbasa pripada potez od Jajca do Banja Luke, ukupne dužine oko 72,5 km,ukupne visinske razlike oko 165 m, sa prosjenim podužnim padom korita oko 2,27 0/00. N aovom potezu su izgraene HE Boac, HE Jajce I i HE Jajce II. Ove akumulacije imaju znatan uticaj na hidrauliki režim vodotoka.

 

Klima

Sliv Vrbasa pripada umjereno kontinentalnoj klimi.  Prosječna godišnja temperatura vazduha značajno zavisi od visine i kreće se opsega od 8-10°C na jugu, i  16-17°C na sjeveru. Prosječna visina padavina varira od oko 800 mm/godišnje na sjeveru do oko 1500 mm/godišnje na jugu. Prosječna količina padavina koja padne na sliv svake godine je 6,95x109 m3. Prosječno potencijalno isparenje je 700-750 mm, a u ljetnjim mjesecima prevazilazi visinu padavina.

 

Flora i fauna

Pregled flore i faune je podijeljen na tri sekcije prema EU CARDS Izvještaju: gornja, srednja i donja.  Pored toga, procijenjeni su i riječni bentos i vodena vegetacija. Mnogi izvori iz literature su dobijeni na  uvid, ali ključni dokumenti (Inventar šuma) nije bio dostupan u vrijeme izrade ovog izvještaja. Kao zaključak, jasno se može vidjeti da je sliv Vrbasa  vrlo bogat biodiverzitetom koji pokriva sve vrste staništa, sadrži mnoge endemske i rijetke vrste i prati  kretanje BiH u globalu kao zemlje sa visokim biodiverzitetom. Sa takvim bogatstvom, nevjerovatno je  da zemlja ima samo 1% svoje zemlje kao zaštićene i ona niti je adekvatno organizovana niti finansijski solventna. Primarne zaštićene zone u slivu su šumski rezervat Janj, močvara Bardača (van sliva ali pod  njegovim uticajem), kanjon Vrbasa, nacionalni park Omar, nacionalni spomenik Jajce i Semešnica.

 

Aktuelno

Obavještenje - Javna rasprava
Dana 23.10.2015.g sa početkom u 14 časova održaće se  Javna rasprava o "Nacrtu strategije i
Rekonstruisano 25 km kanala
25.09.2015.  U Bijeljini je danas ozvaničen završetak radova na uređenju 25 kilometara kanal
Rekonstrisano 25 km kanala
U Bijeljini je danas ozvaničen završetak radova na uređenju 25 kilometara kanalske mreže, za št